Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS odmieta vládne nariadenie k poplatkom za odpady

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 29. apríla 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska odmieta návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Menej peňazí pre konkrétne samosprávy 
Úpravou nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. dôjde k zníženiu príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov pre mestá a obce na území ktorých sa nachádza skládka odpadov o 1 € za tonu odpadu uloženého na skládku odpadu pre ostatný odpad a k zníženiu o 3 € za tonu odpadu uloženého na skládku odpadu pre nebezpečný odpad. Predchádzajúcim zákonom o poplatkoch za uloženie odpadov boli príjmy z poplatkov za uloženie odpadov zavedené ako finančný nástroj podpory pre tie obce, ktorých občania musia znášať nepriaznivé následky skládkovania na svojom území. Za posledné roky stúpa miera separácie v mestách a obciach avšak nedochádza k zvýšeniu recyklácie vyzbieraných odpadov.  

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska obyvatelia miest a obcí na území ktorých sa skládka nachádza sú vystavení nepriaznivému vplyvu skládky na ich životné prostredie a  po avizovanom uzatváraní cca 20 % skládok komunálneho odpadu na Slovensku budú obce, na území ktorých budú prevádzkované skládky odpadov vystavované ešte vyššiemu nepriaznivému životnému prostrediu. Úpravou nariadenia vlády sa výrazne zníži týmto mestám a obciam príspevok, ktorý môžu obce využívať na zlepšenie stavu životného prostredia svojich obyvateľov.

Ponechajte doterajšie parametre 
Združenie miest a obcí Slovenska preto žiada ponechať Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády č. 33/2020 Z. z v pôvodnom znení. 

Príjmy  Environmentálneho fondu sú tvorené z rôznych položiek.  Výška poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov predstavovala  do roku 2018  v priemere 5 € za tonu odpadu. Medziročne výška poplatku, ktorú samosprávy a teda občania zaplatia za uloženie odpadu narastá. V roku 2021 sa pohybuje v rozmedzí 11 až 33 €  za tonu odpadu uloženého na skládku s predpokladom nárastu v ďalších rokoch. Environmentálny fond preto disponuje vyšším príjmom z poplatkov za uloženie odpadov na skládke odpadov ako v predchádzajúcich rokoch. Okrem zníženia príjmu pre obce na území ktorých sa nachádza skládka sú už tieto obce podľa aktuálne platnej legislatívy vylúčené z možnosti o požiadanie o príspevok na triedený zber odpadu z obalov a neobalových výrobkov, v závislosti od miery vytriedenia týchto druhov odpadov.

Podľa ZMOSu skládky predstavujú pre obce, na území ktorých sa nachádzajú ekologickú záťaž a predstavujú pre obyvateľov značné environmentálne riziko. Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov predstavujú čiastočný účelový finančný benefit ako pre obce na území ktorých sa skládka nachádza.

Spôsob navrhovanej  podpory pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad považuje ZMOS za nesystémové riešenie finančnej podpory obcí, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov.

Týmto riešením sa zabezpečí finančná podpora len pre časť obcí, ktoré požiadajú Environmentálny fond o dotáciu na úkor ostatných samospráv, ktoré podľa súčasne platnej legislatívnej úpravy majú zákonný nárok na finančnú podporu na základe nadpriemerných výsledkov v separovaní komunálneho odpadu, resp. musia na svojom území znášať všetky negatívne vplyvy spojené s umiestnením a činnosťou  skládok komunálneho odpadu.

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci legislatívneho procesu k zákonu č. 329/2018 Z. z. navrhovalo, aby dotačná podpora spojená so zrušením výnimky v § 81 ods. 21 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch bola realizovaná z kapitoly MŽP SR a premietnutá ako záväzný ukazovateľ do návrhu štátneho rozpočtu na roky 2021 - 2023 nárokovo pre všetky mestá a obce.     Práve preto ZMOS k návrhu nariadenia vlády uplatnil zásadnú pripomienku s vyššie uvedenými argumentami.   

            

Michal Kaliňák

                                                                                              ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.