Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Uplatnenie si dávky ošetrovné a PN v súvislosti s novým koronavírusom

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy spôsobenej novým koronavírusom Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne.

Bratislava 9. marca (TASR) - V prípade žiadosti o ošetrovné na dieťa je postup nasledovný: Rodič si uplatní nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovni telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého vzor je na webovej stránke poisťovni (Žiadosť o výplatu dávky ošetrovné).
Deti do 10 rokov veku: Sociálna poisťovňa si overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia, a potom sa môže začať konanie o tejto dávke. Zriaďovateľ by o tom mal informovať na svojej webovej stránke. Potom by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa.
Deti nad 10 rokov veku: V tomto prípade rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.
"V oboch prípadoch pobočka pri posudzovaní žiadosti skúma, či žiadateľ o ošetrovné spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia. Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe, akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby," informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.
V prípade žiadosti o nemocenské je postup nasledovný: poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti alebo nikde necestoval a má príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie o dočasnej PN. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne. Poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient v právnom postavení zamestnanca. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie. Poistenec, ktorý je zamestnancom, by mal informovať zamestnávateľa telefonicky alebo emailom o prekážke v práci.
Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky.
Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo emailom) kontaktovať poistenec a tá s ním spíše žiadosť o dávku. Aj v prípade žiadosti o dávku nemocenské Sociálna poisťovňa skúma, či poistenec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.
"Upozorňujeme, že tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy spôsobenej novým koronavírusom. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy. O prípadných zmenách budeme včas informovať," zdôrazňuje hovorca.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.