Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili návrh skupiny poslancov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb; ide o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb. Druhým cieľom predloženého návrhu zákona je formulačné spresnenie zákona za účelom odstránenia výkladových nejasností.

Predkladatelia návrhu zákona zastávajú názor, že najúčinnejší prostriedok, ktorý môže vlastníkov tzv. schátraných stavieb motivovať zabezpečiť ich riadnu údržbu, je ekonomický nástroj v podobe povinnosti platiť vyššiu daň zo stavieb. 

  • Zákon upravuje koeficient (násobok) ročnej sadzby dane, ktorého hodnotu až do výšky 10, budú môcť určiť mestá a obce vo všeobecne záväznom nariadení a ktorý ovplyvní výpočet výšky dane z tzv. schátraných stavieb.
  • Zvýšenú daň z tzv. schátraných stavieb bude možné vyrubiť až v prípade, že vlastník stavby bol na zámer uplatniť na jeho nehnuteľnosťkoeficient najmenej dvakrát vyzvaný.
  • Dopĺňa sa slovo „daňovníka“ v § 39, a to za slová „60 prenocovaní“.  Cieľom tejto zmeny je zvýšenie právnej istoty pri aplikácii základu dane za ubytovanie, nakoľko gramatický výklad textu doplnený novelou zákona č. 470/2021 Z. z. môže zneistiť platiteľov dane, že strop základu dane (60 prenocovaní v kalendárnom roku) sa týka ich a nie daňovníka.

 Schválené znenie zákona nájdete TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.