Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela volebného zákona schválená parlamentom

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V roku 2022 sa prvýkrát uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v jeden deň. Prijatá právna úprava vychádza v ústrety voličom, ktorí sa tak v rovnaký deň a v rovnakom čase budú môcť zúčastniť oboch volieb do orgánov územnej samosprávy.

Zmeny, ktoré má novela priniesť:

 • Zjednotenie odmien členov volebných komisií, aby členovia každej volebnej komisie mali nárok na odmenu - doposiaľ  ho nemali členovia obvodných volebných komisií a členovia volebných komisií samosprávneho kraja pri voľbách do samosprávnych krajov, ani členovia okresných volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávy obcí. Túto diskrimináciu, ktorá spôsobovala problémy pri organizačnom zabezpečovaní volieb, je potrebné odstrániť.
 • Volebné komisie  na všetkých stupňoch budú zasielať zápisnice o výsledku volieb elektronicky: písomné vyhotovenie podpísané členmi volebnej komisie  budú doručovať obci resp. úradu samosprávneho kraja v určenej lehote až po voľbách.
 • Obciam by mala pribudnúť povinnosť zabezpečiť  internetové pripojenie vo všetkých volebných miestnostiach.
 • Zjednotí sa trvanie volebného moratória, navrhuje sa tiež skrátiť neprimerane dlhé obdobie zákazu uverejňovania prieskumov verejnej mienky. Obdobie tzv. volebného moratória sa navrhuje v celom zákone  zjednotiť a to na obdobie 48 hodín predo dňom konania volieb.
 • Upresňuje sa pojem volebný prieskum a ustanovuje sa pojem volebná anketa.
 • Volebný prieskum je prieskum verejnej mienky, ktorého výsledkom je údaj o aktuálnych volebných preferenciách voličov, a ktorý je uskutočnený na základe všeobecne uznávaných štatistických metód na reprezentatívnej vzorke voličov, v ktorej sú voliči proporčne zastúpení podľa pohlavia, veku, vzdelania či adresy trvalého pobytu.
 • Návrhy na základe poznatkov z doterajšej aplikačnej praxe
 • Kontrola transparentnosti vedenia volebnej kampane vo voľbách do orgánov územnej samosprávy sa z dôvodu hospodárnosti a zvýšenia efektívnosti navrhuje presunúť z ministerstva vnútra na okresné úrady.
 • Navrhuje sa ustanoviť objektívnu zodpovednosť tej politickej strany alebo koalície, na kandidátnej listine ktorej je  kandidát uvedený
 • So zámerom vytvoriť legislatívne predpoklady, ktorými sa zabezpečí  transparentnosť pri využití zákonného práva kandidovať vo voľbách, sa navrhuje ustanoviť bankám povinnosť zriadiť tzv. transparentný účet kandidujúcim subjektom na požiadanie.
 • Na zabezpečenie vykonávania kontroly dodržiavania pravidiel financovania volebnej kampane  sa navrhuje umožniť ministerstvu vnútra identifikovať darcu finančných prostriedkov.
 • Jednoročná subjektívna lehota na uloženie pokuty za porušenie zákona o volebnej kampani na základe doterajších skúseností v niektorých prípadoch nepostačuje na riadne prešetrenie veci a vydanie právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty v správnom konaní. MV SR preto navrhuje  predĺžiť subjektívnu lehotu na uloženie sankcie z 1 roka na 3 roky a objektívnu lehotu z 3 rokov na 4 roky

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2022.

Viac informácií nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.