Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak informoval predsedu ZMOS Branislava Trégera o  možnosti refundácií mzdových prostriedkov určených na mimoriadne odmeny za prácu v druhej vlne pandémie prostredníctvom národného projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“.

ZMOS oceňuje aktivitu  rezortu práce a uvedomuje si závažnosť situácie v súvislosti s pandémiou,  ale aj samotný fakt, že zamestnanci sociálnych služieb si okrem morálneho ocenenia zaslúžia aj ocenenie finančné. 

Oprávnenými žiadateľmi budú zamestnávatelia, ktorý v období od 1. 7. 2021 do dňa podania žiadosti o poskytnutie príspevku vyplatili mimoriadnu odmenu zamestnancom. Ide o tých zamestnávateľom  - poskytovateľov sociálnych služieb,  fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie alebo centrá pre deti a rodiny zriadené obcou, VÚC alebo Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR a  subjekty zapojené v národnom projekte (NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce alebo NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II).

Podávať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku je možné do 31. 12. 2021.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a subjektov, ktoré sú zapojené vo vybraných národných projektoch za obdobie druhej vlny pandémie.  Zamestnanci, ktorí pracovali u oprávneného zamestnávateľa v čase od 1. 10. 2020 do 14. 5. 2021 (pričom nie je podmienkou splniť celé obdobie) a ich pracovný pomer ku dňu vyplatenia odmeny trvá.

Maximálna výška refundovaných nákladov je 676,-eur (vrátane odvodov) – ak bol úväzok zamestnanca vyšší ako polovica ustanoveného týždenného pracovného času.  Maximálna výška refundovaných nákladov je 338,-eur (vrátane odvodov) v prípade polovičného úväzku ustanoveného týždenného pracovného času a nižšieho úväzku ako polovica týždenného pracovného času.

Podrobnosti o možnosti čerpania finančných prostriedkov určených na mimoriadne odmeny za prácu v druhej vlne pandémie a to formou refundácie týchto nákladov nájdete TU v časti  - Mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.