Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Daňové príjmy medziročne rástli aj v novembri

Kategória: Aktuality Autor/i: MF SR

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra 2019 schodok vo výške 1,81 mld. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 489,7 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 1,4 mld. eur. Uvedené znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 954,6 mil. eur.

Daňové príjmy medziročne rástli o 310,6 mil. eur. Pozitívny vývoj bol pri dani z pridanej hodnoty vo výške 290 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 51,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 41,1 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 30,7 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 4,4 mil. eur. Toto kompenzovalo negatívny vývoj pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 75 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 37,5 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 5,1 mil. eur.

Pozitívne sa vyvíjali aj príjmy z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 135,5 mil. eur. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend zaznamenali medziročný nárast o 3,7 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o takmer 40 mil. eur. Ide najmä o medziročný nárast administratívnych poplatkov o 38,6 mil. eur, iných nedaňových príjmov o 0,9 mil. eur a kapitálových príjmov o 0,8 mil. eur. Tieto príjmy kompenzovali medziročný pokles príjmov z prenájmu a úrokových príjmov spolu o 0,4 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 104,7 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému nárastu o 68,6 mil. eur, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 8,4 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 78,4 mil. eur. Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 106,4 mil. eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1,5 mld. eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.