Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Zverejňovanie zmlúv a príloh v samospráve od 31. marca 2022

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje novelizovanému zverejňovaniu zmluvných zabezpečení (zmlúv, dodatkov a dohôd a ich príloh či podkladov) v oblasti verejnej správy a samosprávy vzhľadom na pravidlá a podmienky transparentného konania voči verejnosti v zmysle novelizovaného zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“). Príspevok je teda vhodný obecné úrady, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta, mestskej časti či vyššieho územného celku.

Príspevok rozoberá novú povinnosť pre samosprávu obcí a vyšších územných celkov a zriadených organizácií, t. j. povinné zverejňovanie zmlúv výlučne cez Centrálny register zmlúv, pričom sa ruší správnosť zverejňovania cez webové sídlo.

Zverejnenie zmlúv v obci/meste/RO/PO do 30. 3. 2022 vrátane

Zverejnenie zmlúv v obci/meste/RO/PO od 31. 3. 2022 vrátane

Cez vlastné webové sídlo – internetovú stránku obce/mesta

Výlučne cez Centrálny register zmlúv

Časti finančnej operácie, ktoré podliehajú zverejneniu, majú subjektívnu povahu (vzhľadom na daný subjekt verejnej správy a normatívnu úpravu, najmä formou interných smerníc alebo rozhodnutí). Právne úkony sa spájajú s právami a povinnosťami a ide najmä o nájomné zmluvy, pracovné zmluvy, dodávateľské a odberateľské zmluvy, koncesné zmluvy či zmluvy podľa občianskoprávnej normy alebo obchodnoprávnej normy. Iné úkony nie sú zákonom bližšie definovaným pojmom, no subjekt verejnej správy sa s nimi často stretáva. Ide najčastejšie o úkony majetkovej podstaty spojené so zaradením majetku, presunom, prevodom, vyradením, náhradou škody na majetku či vyhlásenie verejného obstarávania na majetok. Práve častou nadväznosťou na iné úkony majetkovej povahy sú v praxi právne úkony, ktoré predstavujú predošlú časť finančnej operácie (napríklad kúpna zmluva, objednávka a následné zaradenie) alebo následnú časť finančnej operácie (zmluva o prevode majetku, darovacia zmluva, zmluva o kúpe v zmysle verejného obstarávania). Treba dodať, že právnym úkonom je aj vystavenie výzvy na úhradu sankcie, či na vrátenie nespotrebovanej zálohy alebo dodávateľského preddavku.

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám – účinnosť od 31. marca 2022 vrátane

Odôvodnenie tejto novelizácie:

V § 5a ods. 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa vypúšťajú slová „a povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % účasť“. Uvedená výnimka pre územnú samosprávu teda od 31. marca 2022 vrátane prestáva platiť, a teda všetky orgány verejnej správy (i úseky obecných úradov) zverejňujú povinne zmluvy

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Sankcie voči Rusku: Ktoré sú najvýznamnejšie a ako ovplyvňujú Slovensko N

Publikované:

Bezprecedentné reštrikcie majú spôsobiť Rusku vážne problémy, za ich nedodržanie možno u nás udeliť pokutu viac ako 1,6 milióna eur. Od vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine prešli sotva tri mesiace, avšak jednotná reakcia medzinárodného spoločenstva v prijatí ekonomických i ďalších sankcií voči Rusku (ako aj voči Bielorusku) je v moderných dejinách nevídaná. Čo vlastne sankcie znamenajú z právneho hľadiska a kto o nich rozhoduje? Ktoré sú najvýznamnejšie a ako ovplyvňujú Slovákov? Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS zanalyzovala v súčasnosti prijaté sankcie voči Rusku a Bielorusku platné na našom území.

Zvýšenie sumy stravného a sumy náhrady za použitie motorového vozidla N

Publikované:

Od 1. mája 2022 budú účinné dve opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“): opatrenie MPSVR SR č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného, opatrenie MPSVR SR č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Ukončenie pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov N

Publikované:

Zamestnankyňa, starobná dôchodkyňa, momentálne PN, bola jej predĺžená PN aj po vyčerpaní podpornej doby (PN bude naďalej platená, platí ešte mimoriadny stav, kedy sa dajú PN predĺžiť a naďalej je vyplácaná dávka). Zamestnankyňa dovŕši 07/2022 - 65 rokov, zmluvu má na neurčito, ale na základe zákona č. 138/2019 pracovný pomer pedagogického zamestnanca skončí najneskôr ukončením školského roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku. Môžeme ukončiť so zamestnankyňou pracovný pomer keď je na PN? V prípade ak pracovný pomer nemôžeme počas PN ukončiť, ako s jej pracovným pomerom ďalej keď dovŕši 65 rokov veku?

Zdaňovanie stavieb - čističky odpadových vôd, vodojemu N

Publikované:

Ako postupovať pri zdaňovaní stavieb kanalizácie a vodovodov, ktoré sú oslobodené od dane. Z oslobodenia nie je úplne jasné, či sa to týka aj stavieb, ktoré s kanalizáciou a vodovodmi súvisia, teda napr. budova ČOV, vodojem a podobne?