Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Základná finančná kontrola v rámci obehu dokladov

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa zaoberá praktickými otázkami z oblasti obehu účtovných dokladov v rámci overovania finančných operácií a ich častí základnou finančnou kontrolou. Odpovede na predmetné otázky sú vypracované v zmysle aktuálneho zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o finančnej kontrole a audite). Otázky sa venujú najmä náležitostiam základnej finančnej kontroly, obehu dokladov i správnosti overovania finančných operácií alebo ich častí.

Otázka č. 1:

Ak by zamestnanec alebo vedúci počas svojej dovolenky odbehol do práce, môže podpísať finančnú kontrolu?

Áno, základnú finančnú kontrolu možno vykonať aj počas dovolenky, resp. home office.

Otázka č. 2:

Ak zamestnanec uvedie vo vyjadrení „je – nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie“, je to v poriadku a v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite?

Relevantné vyjadrenie v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 a 3 zákona o finančnej kontrole a audite má byť uvedené v znení „je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie“. Uvádza sa najmä pri potrebe vymáhania zásob alebo zábezpek, alebo preddavkov od zamestnancov alebo dodávateľov, či dotácií a vrátení.

Otázka č. 3:

Keď využíva zamestnanec služobné vozidlo, žiadanka sa overí základnou finančnou kontrolou. Možno za ten deň overiť všetky vystavené žiadanky naraz?

Áno, základná finančná kontrola sa môže vykonať aj hromadne, ak je splnená podmienka časovej a obsahovej stránky finančnej operácie, a v prípade ich vystavenia v jeden deň ich možno overiť naraz základnou finančnou kontrolou.

Otázka č. 4:

Môže sa pečiatka so základnou finančnou kontrolou  uvádzať aj na samostatný doklad?

Zodpovedný zamestnanec, resp. vedúci zamestnanec/štatutár môže vykonať základnú finančnú kontrolu aj na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou (pozn.: kontrolný list alebo krycí list, či osobitný list s pečiatkou a podobne).

Otázka č. 5:

Musí sa overiť základnou finančnou kontrolou aj dohoda o hmotnej zodpovednosti?

Áno, aj dohoda o hmotnej zodpovednosti sa povinne overí základnou finančnou kontrolou, a to s odsúhlasením zákonného krytia (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov).

Otázka č. 6:

Aké vyjadrenie je vhodné uviesť pri vystavenej objednávke?

V prípade vystavenej objednávky je vhodné uviesť vyjadrenie „je možné/nie je možné vykonať“.

Otázka č. 7:

Ak nájomnú zmluvu spracováva ekonomické oddelenie a zasiela predpis do učtárne, môžu vykonať základnú finančnú kontrolu zamestnanci tohto oddelenia?  

Áno, základnú finančnú kontrolu vykoná spravidla ekonomické oddelenie (súlad s rozpočtom organizácie) a zodpovedný zamestnanec, a vystavenie zmluvy napríklad právnik, vedúci zamestnanec.

Otázka č. 8:

Keď prijme zamestnanec dodávateľskú faktúru, zapíše ju v knihe došlých faktúr a overí sa základnou finančnou kontrolou. Je potrebné overiť súčasne aj platobný poukaz k tejto došlej faktúre?

Nie, platobný poukaz sa už neoverí základnou finančnou kontrolou, keďže samotná dodávateľská faktúra je už riadne overená.

Otázka č. 9:

Má zamestnanec pri výkone základnej finančnej kontroly v rámci úhrady dodávateľskej faktúry povinnosť uvádzať čísla uzatvorenej  zmluvy alebo vystavenej objednávky?

Nie, uvedený údaj sa pri základnej finančnej kontrole neuvádza povinne. Interná smernica môže túto povinnosť ustanoviť.

Otázka č. 10:

Ak ide zamestnanec na služobnú cestu a berie si služobné motorové vozidlo, pričom dostane platobnú kartu na úhradu pohonných látok, je potrebné aj k tejto úhrade vykonať základnú finančnú kontrolu?

Áno, aj úhrada platobnou kartou sa overí základnou finančnou kontrolou,  a to spôsobom predpisu k finančnej operácii (aspoň na sumu denného limitu alebo limitu podľa internej smernice).  Alternatívou je vystavenie žiadanky na použitie platobnej karty, pričom žiadanka sa riadne overí základnou finančnou kontrolou z hľadiska rozpočtového a zákonného krytia.

Otázka č. 11:

Musí sa  overiť základnou finančnou kontrolou aj zosobnenie škody zamestnancovi na základe zápisnice škodovej komisie?

Zápisnice zo škodovej komisie sa overia základnou finančnou kontrolou a tiež aj v prípade škody určenej na ťarchu subjektu verejnej správy (pozn.: s účtovaním cez  nákladový účet 549).

Otázka č. 12:

Ak našej organizácii vyhotovuje účtovnú agendu externá osoba, má vykonávať základnú finančnú kontrolu?

Externá osoba, respektíve dodávateľ nemá zákonné oprávnenie vykonávať základnú finančnú kontrolu. Za jej výkon zodpovedá vždy len zamestnanec alebo štatutár, resp. vedúci zamestnanec.

Otázka č. 13:

Ako sa môže nazvať tlačivo základnej finančnej kontroly,  napríklad pri úhrade došlej faktúry, kde je v spodnej časti aj platobný poukaz?

V praxi sa  doklad/tlačivo nazýva najčastejšie ako

  • kontrolný list alebo
  • platobný poukaz, či
  • krycí list.

Otázka č. 14:

Je potrebné zakrývať pečiatku pri zverejňovaní uzatvorenej zmluvy na webovom sídle organizácie?

Áno, uvedené sa odporúča, a to s ohľadom na uvedené podpisy zamestnancov, ktoré požívajú ochranu osobných údajov. Je vhodné uviesť, že základná finančná kontrola sa nemusí zverejniť na internetovej stránke subjektu verejnej správy (webovom sídle) pri zverejnenej uzatvorenej zmluve.

Otázka č. 15:

Ak uvádza zodpovedný zamestnanec základnú finančnú kontrolu na vystavenú žiadanku, je potrebné overiť tiež povinne vystavenú objednávku?

Áno, objednávka sa riadne overí základnou finančnou kontrolou, a to aj v prípade, ak je predtým vystavená a overená žiadanka (na tovar, majetok, materiál, prevod alebo službu  a podobne).

Otázka č. 16:

Musí interná smernica k výkonu finančnej kontroly obsahovať povinne aj podpisové vzory, resp. kompetenčný poriadok organizácie?

Nie, podpisový poriadok nie je povinný, no je kontrolnými orgánmi odporúčaný a môže byť súčasťou internej smernice o finančnej kontrole alebo obehu účtovných dokladov a podobne. Celkovú zodpovednosť za výkon finančnej kontroly však nesie štatutár subjektu verejnej správy (starosta, riaditeľ alebo predseda a podobne).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Obec/mesto ako správca fanúšikovskej stránky na Facebooku N

Publikované:

Mnoho obcí a miest, ale aj školy, príspevkové a rozpočtové organizácie majú svoje účty na Facebooku s cieľom upozorniť na služby obecnej samosprávy či na aktivity konané v obci/meste. Facebook patrí medzi najväčšie a najúspešnejšie sociálne siete, preto sa z neho stal nielen komunikačný nástroj týchto subjektov smerom k verejnosti, ale aj marketingový nástroj.

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom zamestnanca v skúšobnej dobe N

Publikované:

Môže zamestnávateľ odložiť výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom až na čas po skončení skúšobnej doby zamestnanca?

Zvýšená výmera dovolenky zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa N

Publikované:

Zákonom č. 380/2019 Z. z. bol s účinnosťou od 1. 1. 2020 novelizovaný § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). V predmetnom ustanovení bola upravená výmera dovolenky zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa. Tá je aktuálne v rozsahu najmenej päť týždňov

Oblasť hospodárenia verejnej správy v otázkach z praxe N

Publikované:

Príspevok sa bližšie venuje zaujímavým otázkam z praxe dotýkajúcim sa osobitných predpisov a nakladania s verejnými prostriedkami. Odpovede reagujú na aktuálny právny stav s ohľadom na dodržanie zásad nakladania s verejnými prostriedkami s cieľom hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri manipulovaní s nimi.

Základná finančná kontrola v rámci obehu dokladov N

Publikované:

Príspevok sa zaoberá praktickými otázkami z oblasti obehu účtovných dokladov v rámci overovania finančných operácií a ich častí základnou finančnou kontrolou. Odpovede na predmetné otázky sú vypracované v zmysle aktuálneho zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o finančnej kontrole a audite). Otázky sa venujú najmä náležitostiam základnej finančnej kontroly, obehu dokladov i správnosti overovania finančných operácií alebo ich častí.