Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Vzťah zastupiteľstva a prednostu úradu

Publikované: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

V zákone som nenašla podrobnejšie informácie o vzťahu obecného zastupiteľstva a prednostu obecného úradu okrem zmienky o jeho poradnom hlase. Nemáme zhodný názor na to, či mu môže zastupiteľstvo ukladať úlohy alebo ovplyvňovať jeho náplň práce.

Tento druh otázok nie je ojedinelý a ich zodpovedanie vyžaduje, aby sme popri skromnej právnej úprave použili aj princípy kvalitného riadenia právnickej osoby.

Z právneho hľadiska je faktom, že úprava vzťahu obecného zastupiteľstva a prednostu obecného úradu je v zákone o obecnom zriadení pomerne skromná.

Zákon o obecnom zriadení - výňatok

§ 17

Prednosta obecného úradu

(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

Ak doceníme skutočnosť, že starosta a obecné zastupiteľstvo sú orgány, ktoré majú vďaka priamej voľbe rovnocenné (vzájomne nenadriadené a nepodriadené) postavenie a súčasne majú jasnou deliacou čiarou oddelenú pôsobnosť, môžeme z toho vyvodiť, že v organizme právnickej osoby, ktorou je obec, sú dve vertikálne línie riadenia – jedna uplatňuje pôsobnosť obecného zastupiteľstva a druhá pôsobnosť starostu.

Zvýraznené časti textu citovaného ustanovenia bez pochybností zaraďujú funkciu prednostu obecného úradu do pôsobnosti starostu. Ak by existovala ambícia uplatniť voči prednostovi obecného úradu riadiacu pôsobnosť obecného zastupiteľstva, išlo by o pochybenie v dvoch smeroch:

  • z právnej stránky by išlo o uplatnenie ambícií obecného zastupiteľstva bez opory v zákone (čo v praxi, žiaľ, nie je až natoľko výnimočné);
  • a, navyše, z hľadiska efektívneho riadenia by bola porušená zásada jedného zodpovedného, čo v praxi generuje extrémne nežiaduci stav (keď sa jedna funkcia ocitne pod dvojkoľajným riadením, nemožno reálne určiť akúkoľvek zodpovednosť – ani z hľadiska toho, kto vydal príkaz, ani z hľadiska toho, kto plnil úlohu); absencia možného uplatnenia zodpovednosti potom znamená osobitné právne riziká, ktorým sa treba v riadení právnickej osoby starostlivo vyhnúť.

Záver:

Obecné zastupiteľstvo nemá vo vzťahu k funkcii prednostu obecného úradu žiadnu pôsobnosť; funkcia prednostu obecného úradu podlieha v plnom rozsahu pôsobnosti starostu.

Zdroj: publikácia Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovedeBezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Prehľad vybraných povinností podľa častých kontrolných zistení N

Publikované:

Príspevok je venovaný kontrolným zisteniam a upozorneniam v oblasti územnej samosprávy s prehľadom povinností a odkazov na osobitné predpisy (normatívne právne akty a opatrenia z kapitol štátneho rozpočtu) v rámci hospodárenia s verejnými prostriedkami, zverejňovania, výkonu finančnej kontroly, zostavovania smerníc a podobne. Príspevok je spracovaný v osobitných odsekoch vzťahujúcich sa k dikcii normatívnych aktov v rámci kontrolných zistení v roku 2021.

Čo všetko má mať zriaďovateľ na webovom sídle? N

Publikované:

Príspevok sa venuje transparentnosti subjektu územnej samosprávy. Jeho cieľom je objasniť, čo má mať na webovom sídle (t. j. internetovej stránke) povinne zverejnené a čo musí byť súčasťou zverejňovaných údajov.

Finančné vzťahy štátu k rozpočtom územnej samosprávy N

Publikované:

Čo treba chápať pod finančnými vzťahmi štátu k rozpočtom územnej samosprávy, ide o priame dotácie štátu na činnosť obce/VÚC?