Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Vzťah zastupiteľstva a prednostu úradu

Publikované: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

V zákone som nenašla podrobnejšie informácie o vzťahu obecného zastupiteľstva a prednostu obecného úradu okrem zmienky o jeho poradnom hlase. Nemáme zhodný názor na to, či mu môže zastupiteľstvo ukladať úlohy alebo ovplyvňovať jeho náplň práce.

Tento druh otázok nie je ojedinelý a ich zodpovedanie vyžaduje, aby sme popri skromnej právnej úprave použili aj princípy kvalitného riadenia právnickej osoby.

Z právneho hľadiska je faktom, že úprava vzťahu obecného zastupiteľstva a prednostu obecného úradu je v zákone o obecnom zriadení pomerne skromná.

Zákon o obecnom zriadení - výňatok

§ 17

Prednosta obecného úradu

(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

Ak doceníme skutočnosť, že starosta a obecné zastupiteľstvo sú orgány, ktoré majú vďaka priamej voľbe rovnocenné (vzájomne nenadriadené a nepodriadené) postavenie a súčasne majú jasnou deliacou čiarou oddelenú pôsobnosť, môžeme z toho vyvodiť, že v organizme právnickej osoby, ktorou je obec, sú dve vertikálne línie riadenia – jedna uplatňuje pôsobnosť obecného zastupiteľstva a druhá pôsobnosť starostu.

Zvýraznené časti textu citovaného ustanovenia bez pochybností zaraďujú funkciu prednostu obecného úradu do pôsobnosti starostu. Ak by existovala ambícia uplatniť voči prednostovi obecného úradu riadiacu pôsobnosť obecného zastupiteľstva, išlo by o pochybenie v dvoch smeroch:

  • z právnej stránky by išlo o uplatnenie ambícií obecného zastupiteľstva bez opory v zákone (čo v praxi, žiaľ, nie je až natoľko výnimočné);
  • a, navyše, z hľadiska efektívneho riadenia by bola porušená zásada jedného zodpovedného, čo v praxi generuje extrémne nežiaduci stav (keď sa jedna funkcia ocitne pod dvojkoľajným riadením, nemožno reálne určiť akúkoľvek zodpovednosť – ani z hľadiska toho, kto vydal príkaz, ani z hľadiska toho, kto plnil úlohu); absencia možného uplatnenia zodpovednosti potom znamená osobitné právne riziká, ktorým sa treba v riadení právnickej osoby starostlivo vyhnúť.

Záver:

Obecné zastupiteľstvo nemá vo vzťahu k funkcii prednostu obecného úradu žiadnu pôsobnosť; funkcia prednostu obecného úradu podlieha v plnom rozsahu pôsobnosti starostu.

Zdroj: publikácia Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovedeBezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Právna ochrana je len taká dobrá ako technológia eKarantény N

Publikované:

V roku 2020 bola za účelom efektívneho boja proti pandémií ochorenia COVID-19 použitá aplikácia s názvom eKaranténa. Jej prevádzkovateľom bol Úrad verejného zdravotníctva SR. Aplikáciu malo na starosti Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Smart karanténa mala umožniť ľuďom vyhnúť sa štátnej karanténe. U ľudí si pozitívne renomé nezískala, ako po úvodných organizačných problémoch sprevádzajúcich jej spustenie, i po následných technickým problémoch. Pravdou je, že bola vnímaná negatívne ešte pred samotným spustením z dôvodu pomalého nástupu a vyvstávajúcich otázok ochrany ľudských práv a slobôd a ochrany osobných údajov. Novelou (1) sa v skrátenom legislatívnom konaní vložila do zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon) normatívna časť upravujúca podmienky použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami.