Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Úrazový príplatok pre COVID-19

Publikované: Autor/i: Sociálna poisťovňa

Kto má nárok?

Nárok na úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 majú:

 1. Zamestnanci, ktorí sú uznaní počas krízovej situácie za dočasne práceneschopných z dôvodu ochorenia COVID-19 a ktorým zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie COVID-19 im vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom.
 2. Fyzická osoba (osoby uvedená v § 17 ods. 2 zákona pozri nižšie), ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone činnosti uvedenej v § 17 ods. 2 zákona, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť tejto činnosti.

Aké sú podmienky vzniku nároku?

K vzniku nároku na úrazový príplatok je potrebné splnenie nasledovných podmienok súčasne:

 1. Zamestnanec alebo fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 má nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 iba vtedy, ak je dočasne práceneschopná z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID-19.
  Z toho vyplýva, že na vznik nároku na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 je potrebné, aby bolo toto ochorenie klinicky (testom) potvrdené. Vznik karanténneho opatrenia (karantény) bez následného potvrdenia výskytu ochorenia COVID-19 nie je postačujúce na vznik nároku.
 2. Zamestnávateľ zamestnanca, ktorému vzniklo ochorenie COVID-19 alebo právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona vykonávala činnosť, musí na príslušnom tlačive (Oznámenie poistnej udalosti COVID-19) potvrdiť, že k nákaze došlo pri pracovných činnostiach, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom.
  Bez tohto potvrdenia nemôže byť úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 priznaný.

Za aké obdobie patrí osobe s ochorením COVID-19 úrazový príplatok?

Po splnení podmienok nároku patrí zamestnancovi alebo fyzickej osobe (uvedenej v § 17 ods. 2 zákona) úrazový príplatok za obdobie, počas ktorého bol dočasne práceneschopný z dôvodu ochorenia COVID-19, najskôr od účinnosti zmeny zákona 21. novembra 2020. Priznanie nároku na úrazový príplatok za obdobie práceneschopnosti spred účinnosti zmeny zákona, t. j. pred 21. novembrom 2020 zákon neumožňuje.

V praxi nastanú situácie, v ktorých je ochorenie COVID-19 potvrdené až po niekoľkých dňoch po dátume začiatku dočasnej práceneschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia (karanténa). V takýchto prípadoch (čiže za predpokladu spätného potvrdenia prítomnosti ochorenia COVID-19) nárok na úrazový príplatok trvá od začiatku dočasnej práceneschopnosti, aj keď táto dočasná práceneschopnosť začala z dôvodu karanténneho opatrenia a nie z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID-19.

Nárok na úrazový príplatok patrí poškodenému od prvého dňa nástupu na karanténnu dočasnú pracovnú neschopnosť, ak sa v nasledovných dňoch potvrdí testom prítomnosť ochorenia COVID-19, najskôr však dňom účinnosti zákona. Tento nárok bude trvať až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19. Denná výška úrazového príplatku predstavuje 25% jeho hrubého denného príjmu. Napr. zamestnanec, ktorý má mesačný príjem 1 000 eur bude mať dennú výšku úrazového príplatku približne 8,2192 eura. Spolu s nemocenským poskytovaným z tohto dôvodu bude teda dostávať približne 80% hrubého príjmu.

Aká je výška úrazového príplatku z dôvodu ochorenia COVID-19?

 1. Výška úrazového príplatku zamestnanca za každý deň trvania dočasnej práceneschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19 je 25% denného vymeriavacieho základu (určeného podľa § 84 zákona). V praxi tak denná výška úrazového príplatku predstavuje približne 25% dennej výšky mzdy zamestnanca.
 2. Výška úrazového príplatku osoby, uvedenej v § 17. ods. 2 zákona, za každý deň trvania dočasnej práceneschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19 je 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365.

Ako si uplatniť nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19?

Na uplatnenie si nároku je potrebné, aby zamestnanec alebo osoba (uvedená v § 17 ods. 2 zákona) vyplnili tlačivo tu: Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19

Po jej vyplnení ju musí žiadateľ zaslať:

 • a) Ako elektronický dokument (scan vyplnenej žiadosti alebo vyplnený word súbor) mailom na mailovú adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (E-mailové adresy pobočiek) alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk)
 • b) Vytlačenú a vyplnenú poštou na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne podľa sídla jeho zamestnávateľa (Kontakty a adresy), po skončení práceneschopnosti a povinnej domácej karantény z dôvodu ochorenia COVID-19.

Aké dodatočné formuláre alebo dokumenty sú k uplatneniu nároku na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 ešte potrebné?

Okrem zaslania vyplnenej žiadosti o úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 je potrebné, aby zamestnávateľ alebo právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba vykonávala činnosť, zaslala Sociálnej poisťovni vyplnené tlačivo zverejnené tu: Oznámenie poistnej udalosti COVID-19

Bez tohto tlačiva nemôže byť nárok na úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 priznaný.

 Fyzická osoba s nárokom na úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 (uvedená v § 17 ods. 2 zákona):

 • žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní (podľa osobitného predpisu) a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo odbornej praxi (podľa osobitného predpisu),
 • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výcviku alebo pri plnení úloh denného režimu (podľa osobitného predpisu),
 • vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných občianskych združeniach, ktorá utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi ( podľa osobitného predpisu – 41) a člen banského záchranného zboru, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri činnostiach tohto zboru,
 • fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, prípadne s jeho vedomím osobne pomáha pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov a pri výkone týchto činností utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania,
 • dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža alebo inej právnickej osoby, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výkone zdravotníckych služieb pri športovom podujatí alebo spoločenskom podujatí,
 • dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu horskej služby a podľa jej pokynov osobne pomáhali pri záchrannej akcii v teréne a pri výkone tejto činnosti utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Správnosť zverejňovania samosprávnych zmluvných zabezpečení N

Publikované:

Príspevok sa venuje zverejňovaniu zmluvných zabezpečení (zmlúv, dodatkov a dohôd) v sektore územnej samosprávy vzhľadom na pravidlá a podmienky transparentného konania voči verejnosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Čitateľovi je prezentovaných celkom pätnásť spracovaných odpovedí na časté otázky zamestnancov samosprávy z posledných mesiacov.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra v obci N

Publikované:

Téma práv, kompetencií a povinností hlavného kontrolóra obce je často diskutovanou témou, a to najmä vzhľadom na novelizovaný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Bližšie sa venujeme najmä praktickému pohľadu na situácie, ktoré sa môžu spájať s výkonom funkcie hlavného kontrolóra obce ako riadneho zamestnanca v pracovnom pomere k obci (ostatného vedúceho zamestnanca). Venovať sa budeme výkonu podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra obce, kompetencii výkonu kontroly za účasti poslancov obecného zastupiteľstva, výstupom z kontroly, ako aj prešetrovaniu oznámenia o protispoločenskej činnosti a pod.

Právna ochrana je len taká dobrá ako technológia eKarantény N

Publikované:

V roku 2020 bola za účelom efektívneho boja proti pandémií ochorenia COVID-19 použitá aplikácia s názvom eKaranténa. Jej prevádzkovateľom bol Úrad verejného zdravotníctva SR. Aplikáciu malo na starosti Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Smart karanténa mala umožniť ľuďom vyhnúť sa štátnej karanténe. U ľudí si pozitívne renomé nezískala, ako po úvodných organizačných problémoch sprevádzajúcich jej spustenie, i po následných technickým problémoch. Pravdou je, že bola vnímaná negatívne ešte pred samotným spustením z dôvodu pomalého nástupu a vyvstávajúcich otázok ochrany ľudských práv a slobôd a ochrany osobných údajov. Novelou (1) sa v skrátenom legislatívnom konaní vložila do zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon) normatívna časť upravujúca podmienky použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami.

Je COVID-19 pracovným úrazom alebo iným ochorením súvisiacim s prácou? N

Publikované:

Na niektoré inšpektoráty práce boli doručené záznamy o pracovnom úraze zamestnancov, ktorí sa pri práci nakazili ochorením COVID-19. Orgány inšpekcie práce odpovedali tiež na otázky, či v prípade týchto zamestnancov ide o ochorenie súvisiace s prácou a či je zamestnávateľ povinný splniť si povinnosti vyplývajúce z § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pandémia urýchlila trend práce na diaľku N

Publikované:

Rovnako ako predchádzajúce pandémie a ďalšie významné svetové udalosti, ako napríklad veľká hospodárska kríza a druhá svetová vojna, pandémia koronavírusu zásadne zmení pracoviská a charakter samotnej práce. Kolektív vedcov vo svojom výskume identifikoval niekoľko potenciál­nych účinkov práce na diaľku, napríklad zníženie fyzických podnetov, ktoré postupne môžu viesť k zásadným zmenám pracovných vzťahov.