Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rozpočet

Obec počas rozpočtového provizória N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Podľa § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len ,,zákon č. 583/2004 Z. z.,  ak do 31. decembra bežného rozpočtového roka nedôjde k schváleniu rozpočtu n...

Metodické usmernenie k opatreniu č. MF/010175/2004-42 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie od 1. januára 2020 N

Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

Uplatňovaniu rozpočtovej klasifikácie sa venuje náležitá pozornosť. Ministerstvo financií SR k správnemu uplatneniu ekonomickej rozpočtovej klasifikácie vydalo Metodické usmernenie k opatreniu č. MF/010175/2004-42 a vysvetlivky k ekonomickej klasi...

Novela rozpočtových pravidiel – štúdie uskutočniteľnosti N

Autor/i: Jozef Sýkora

V záujme zabezpečenia jednotného postupu pri príprave investícií a projektov investičného charakteru bolo od januára 2020 doplnené ustanovenie § 19a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorýc...

Nová podmienka poskytovania dotácií z rozpočtu obce N

Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

Od 1. januára 2019 je účinný zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Tento zákon ovplyvňuje zákonné podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce N

Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

Podľa § 18f zákona o obecnom zriadení povinnosťou hlavného kontrolóra je vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce (ďalej len „odborné stanovisko“). Pre splnenie tejto povinnosti musí hlavný kontrolór preskúmať návrh rozpočtu a preveriť...

Zostavenie viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 N

Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

Obce si do 30. júna 2019 mali splniť svoju zákonnú povinnosť, a to prerokovať návrh záverečného účtu za rok 2018 v obecných zastupiteľstvách. Termín splnenia tejto povinnosti znamená, že po krátkom období letných dovoleniek sa začne na obciach prí...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

  • Inštitúcia

Aktualizované články

Nezdaniteľné časti základu dane po 1. januári 2020 N

Publikované:

S účinnosťou od 1. januára 2020 dochádza k viacerým úpravám v rámci nezdaniteľných časti základu dane.