Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rekreačné poukazy

Rekreačné príspevky počas letných prázdnin N

Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje aktuálnej téme vo vzťahu k ukončeným letným prázdninám a to v zmysle ustanovenia § 152a Zákonníka práce a Metodického usmernenia Finančnej správy Slovenskej republiky (zverejneného na webovom sídle Finančnej správy) č. 4/DzPaÚ/...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

  • Inštitúcia

Aktualizované články

Príspevok na ošatenie starostky N

Publikované:

Porušuje niečo starostka obce, ktorá má vykonané matrikárske skúšky,  ak si  vypláca príspevok na ošatenie za účasť na sobášnych obradoch?

Zmeny v zákone o pohrebníctve účinné od 1. januára 2020 N

Publikované:

Pohrebníctvo je v Slovenskej republike regulované zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o pohrebníctve“). Prijatý bol v roku 2010 a účinný je od 1. januá­ra 2011. Zákon o pohrebníctve upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov. Zákon o pohrebníctve nebol od svojho prijatia v roku 2010 novelizovaný a až po takmer desiatich rokoch jeho účinnosti prichádza prvá novelizácia, ktorá reaguje na poznatky aplikačnej praxe. Ide o zákon č. 398/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o ­pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý je účinný od 1. januára 2020.

Dohoda o spôsobe náhrady škody zamestnancom - VZOR N

Publikované:

Dohoda o spôsobe náhrady škody zamestnancom sa uzatvorí v súlade s § 191 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Povinnosť disponovať zaručeným elektronickým podpisom N

Publikované:

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z. n. p. upravuje výkon verejnej moci elektronicky vrátaneautorizácie elektronického podania alebo elektronického úradného dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom.  

Hlavný kontrolór obce v úvode roka 2020 N

Publikované:

Príspevok sa venuje inštitútu hlavného kontrolóra obce začiatkom roka 2020. Bližšie sa budeme venovať hmotnej stránke kontrol a procesnej stránke kontrol, ako aj plánu kontrolnej činnosti na príslušný polrok (t. j. v prípade, že hlavný kontrolór nemá toho času schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020). Hlavný kontrolór má povinnosť spracovať  a povinne predložiť obecnému zastupiteľstvu i Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019, a to vždy do 60 kalendárnych dní po skončení roka 2019 (teda do konca februára 2020).