Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Kapitálový rozpočet a rozpočtovanie výdavkov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Rozpočtujú sa výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v kapitálovom rozpočte?
 
Výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku sa rozpočtujú v kapitálovom rozpočte.
 
Patria sem najmä výdavky na obstaranie hmotného majetku, napr.:
 
 • pozemkov, budov a stavieb, umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovov, ktoré sú hmotným majetkom bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými investíciami,
 • samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok, napr. interiérové vybavenie, kancelárske stroje, prístroje, zariadenia, prevádzkové
 • stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky,
 • pestovateľských celkov trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, základných stád, ťažných zvierat, koní a iný majetok, napr. otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk a skládok odpadov, technické rekultivácie (ako sú terénne úpravy, odstránenie následkov vodnej erózie, zdevastovania pôdy po stavebnej činnosti atď.).
V kapitálovom rozpočte sa rozpočtujú aj:
 
 • výdavky na obstaranie nehmotného majetku, pričom nehmotným majetkom je dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok,
 • výdavky na nákup drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, ktorého obstarávacia cena sa rovná alebo je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom (zákonom o dani z príjmov) pre hmotný a nehmotný majetok, ak sú prevádzkovo technické funkcie alebo doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a organizácia sa rozhodla účtovať o ňom ako o dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku v súlade s platnými postupmi účtovania.
V kapitálovom rozpočte sa nerozpočtujú:
 
 • výdavky na obstaranie drobného hmotného a drobného nehmotného majetku, pri ktorom sa náklady na jeho obstaranie hradia z bežných výdavkov,
 • výdavky na zmluvné pokuty a úroky z omeškania, prípadne iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s investičnou výstavbou,
 • výdavky na prípravu pracovníkov a školenia,
 • výdavky na vybavovanie obstarávanej investície zásobami,
 • výdavky na biologickú rekultiváciu,
 • výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby vzniknuté po uvedení obstarávanej investície do užívania,
 • výdavky na opravy a udržiavanie hmotného majetku.
Tieto výdavky sa rozpočtujú v bežnom rozpočte.
 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Úloha finančných operácií v rozpočte N

Publikované:

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie. Akú úlohu majú finančné operácie v rozpočte?

Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa N

Publikované:

Je potrebné, aby už pri schválení spôsobu a zámeru prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa vyjadrilo svoj súhlas tri pätiny všetkých poslancov?

Vybrané kontrolné zistenia v účtovnej agende N

Publikované:

Príspevok reaguje na prax subjektov územnej samosprávy s ohľadom na aktuálny právny stav v rámci zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Bližšie sa venuje nesprávnym a neúplným náležitostiam účtovných dokladov, časovým súladom, oblasti tvorby rezerv a tiež zaujímavým otázkam zamestnancov z posledných mesiacov.

Použitie kapitálových zdrojov na bežné výdavky N

Publikované:

Môže obec použiť na bežné výdavky kapitálové zdroje, konkrétne príjmy z predaja majetku obce?  

Vystriedanie po vzdaní sa mandátu starostu N

Publikované:

Som zástupca starostu, ktorý sa vzdal mandátu. Starosta so všetkými prestal komunikovať, len odkázal, že sa to rozhodne na najbližšom obecnom zastupiteľstve. Má nejakú výpovednú lehotu? Odkedy preberiem zastupovanie? A kedy treba požiadať o doplňovacie voľby? Môže o to požiadať ešte on?