Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Hospodárska mobilizácia z právneho hľadiska? Prácu môže štát nariadiť komukoľvek, obce môžu spočítať vaše sliepky či odvážiť úrodu

Publikované: Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Ozbrojený konflikt na Ukrajine prináša závažné spoločenské zmeny aj na Slovensku. Jednou z nich je vyhlásená hospodárska mobilizácia, ktorá v týchto turbulentných časoch môže ovplyvniť chod nielen štátnych orgánov, miest a obcí, ale napríklad aj vysokých škôl, či súkromných spoločností a podnikateľov. Koho sa týka, čo znamená pre náš bežný život, aké prináša povinnosti a čo tento inštitút vlastne znamená? Vysvetlenie prináša advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS.

Problematiku hospodárskej mobilizácie upravuje zákon č. 179/2011 Z.z.. Zjednodušene ide o súbor hospodárskych a organizačných činností a opatrení v období krízovej situácie alebo v stave bezpečnosti, kedy sa na krízovú situáciu pripravujeme. Pomocou jednotlivých opatrení sa má zabezpečiť ochrana základných bezpečnostných záujmov našej krajiny, príprava na obranu, či riešenie krízových situácií a zmenšenie ich dôsledkov.[1]

Cieľom je tiež zabezpečiť základné a životne dôležité tovary a službynevyhnutné na prežitie obyvateľstva, ako napríklad mäso, cukor, múku a mlieko, zo služieb napríklad dopravu osôb a vecí. Rovnako je podstatné aj zabezpečenie dodávky elektriny a vody,“ vysvetľuje JUDr. Ján Azud, partner advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

Hospodárska mobilizácia ďalej vytvára predpoklady na zabezpečenie aktivít najdôležitejších subjektov verejnej moci, resp. štátnej aparatúry, ktorým sú najmä ústredné orgány, ako napríklad Ministerstvo vnútra SR, ozbrojené bezpečnostné zbory, napríklad Zbor väzenskej a justičnej stráže, Policajný zbor a záchranné zložky.

Príkaz bez možnosti odvolania

Subjektmi hospodárskej mobilizácie sú v prvom rade ústredné orgány určené vládou, VÚC, obce a mestá, okresné úrady, Národná banka Slovenska, RTVS, Sociálna poisťovňa, ako aj Štátna pokladnica. Za subjekty hospodárskej mobilizácie ale môžu byť označení príkazom alebo rozhodnutím kompetentných orgánov aj podnikatelia, rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj verejné vysoké školy. A aj na túto skupinu sa vzťahujú špecifické práva a povinnosti.

Na Slovensku pritom od 12. marca 2020 trvá mimoriadna situácia, ktorá bola vyhlásená Vládou SR z dôvodu ochorenia COVID-19. Navyše 26. februára tohto roku Vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. To znamená, že z pohľadu platnej legislatívy sa nachádzame v období krízovej situácie.

Z tohto dôvodu je možné, aby kompetentné orgány príkazom určili podnikateľa, napríklad spoločnosť s ručeným obmedzením, ako subjekt hospodárskej mobilizácie. Zaujímavosťou je, že proti príkazu nie je prípustný opravný prostriedok, teda odvolanie. Čo znamená, že takýto podnikateľ nemôže príkaz napadnúť,“ dodáva Ján Azud.

Medzi opatrenia, ktoré môžu byť takto dosahované, radíme napríklad povinnosť chrániť životne dôležité zdroje, organizáciu dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení, vecné plnenie či organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia.

Ste subjekt hospodárskej mobilizácie? Takéto sú vaše práva a povinnosti

Subjekty hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie si môžu uplatňovať náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva pri vecnom plnení a za plnenie pracovnej povinnosti, ďalej môžu požadovať od kompetentného orgánu zabezpečenie doplnenia ľudských zdrojov a

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Sankcie voči Rusku: Ktoré sú najvýznamnejšie a ako ovplyvňujú Slovensko N

Publikované:

Bezprecedentné reštrikcie majú spôsobiť Rusku vážne problémy, za ich nedodržanie možno u nás udeliť pokutu viac ako 1,6 milióna eur. Od vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine prešli sotva tri mesiace, avšak jednotná reakcia medzinárodného spoločenstva v prijatí ekonomických i ďalších sankcií voči Rusku (ako aj voči Bielorusku) je v moderných dejinách nevídaná. Čo vlastne sankcie znamenajú z právneho hľadiska a kto o nich rozhoduje? Ktoré sú najvýznamnejšie a ako ovplyvňujú Slovákov? Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS zanalyzovala v súčasnosti prijaté sankcie voči Rusku a Bielorusku platné na našom území.

Zvýšenie sumy stravného a sumy náhrady za použitie motorového vozidla N

Publikované:

Od 1. mája 2022 budú účinné dve opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“): opatrenie MPSVR SR č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného, opatrenie MPSVR SR č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Ukončenie pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov N

Publikované:

Zamestnankyňa, starobná dôchodkyňa, momentálne PN, bola jej predĺžená PN aj po vyčerpaní podpornej doby (PN bude naďalej platená, platí ešte mimoriadny stav, kedy sa dajú PN predĺžiť a naďalej je vyplácaná dávka). Zamestnankyňa dovŕši 07/2022 - 65 rokov, zmluvu má na neurčito, ale na základe zákona č. 138/2019 pracovný pomer pedagogického zamestnanca skončí najneskôr ukončením školského roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku. Môžeme ukončiť so zamestnankyňou pracovný pomer keď je na PN? V prípade ak pracovný pomer nemôžeme počas PN ukončiť, ako s jej pracovným pomerom ďalej keď dovŕši 65 rokov veku?

Zdaňovanie stavieb - čističky odpadových vôd, vodojemu N

Publikované:

Ako postupovať pri zdaňovaní stavieb kanalizácie a vodovodov, ktoré sú oslobodené od dane. Z oslobodenia nie je úplne jasné, či sa to týka aj stavieb, ktoré s kanalizáciou a vodovodmi súvisia, teda napr. budova ČOV, vodojem a podobne?