Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Výzva 5/2020 Audiovizuálneho fondu

Kategória: Výzvy

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2020 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

od 13. januára  2020 do 30. marca 2020

od 31. marca 2020 do 5. októbra  2020

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie  alebo  štipendia s určením na zabezpečenie

vývoja audiovizuálnych diel

v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel 

podprogramy 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1

Priority  v programe 1 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä

  • tvorivé stvárnenie témy  s dôrazom na medzinárodný koprodukčný a distribučný potenciál projektu kinematografického diela,
  • tvorivé rozvíjanie filmových žánrov s dôrazom na divácky a umelecký  potenciál projektu audiovizuálneho diela.
  • pôvodné audiovizuálne diela určené pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy s dôrazom na obsahovú kvalitu diela a/alebo na tvorivú účasť začínajúcich kreatívnych producentov alebo tvorcov v hlavných tvorivých profesiách,
  • projekty s preukázateľným prínosom pre rozvoj profesionálneho zázemia a audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike.

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.