Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Výzva 4/2020 Audiovizuálneho fondu

Kategória: Výzvy

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti  na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2020 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti  na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2020 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu  

vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

 od 13. januára 2020 do 30. marca  2020

od 31. marca 2020 do 7. septembra 2020

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie (v obidvoch programoch),  štipendia (v programe 3) alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou (v programe 4)

 • v programe 3 - Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry
 • v programe 4  - Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike

 Priority v programe 3 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä

 • pravidelná hodnotová reflexia slovenskej audiovizuálnej kultúry,
 • vzdelávacie projekty pre filmových profesionálov a podpora ich účasti na medzinárodných vzdelávacích projektoch,
 • vzdelávacie projekty so zameraním na rozvoj publika alebo na výchovu filmového diváka,
 • reflexia audiovizuálneho priemyslu s dôrazom na systém merateľných ukazovateľov efektivity použitia verejných financií,
 • podpora vydávania periodických publikácií s preferenciou žiadostí o viacročné granty,
 • výskum spotrebiteľského správania divákov vo vzťahu k uvádzaniu audiovizuálnych diel v Slovenskej republike.

Priority v programe 4 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä

 • revitalizácia zaniknutých jednosálových kín alebo zriadenie nových jednosálových kín s použitím digitálnej premietacej technológie,
 • podpora ďalšieho rozvoja a vybavenia jednosálových kín vybavených technológiou D-cinema,
 • podpora vzniku a efektívneho fungovania nových platforiem pre sprístupňovanie audiovizuálnych diel s dôrazom na zastúpenie slovenských diel v programovej ponuke.

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom programe, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.