Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Výzva 3/2020 Audiovizuálneho fondu

Kategória: Výzvy

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2020 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu .

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2020 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu .

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa predkladajú

od 13. januára 2020 do 30. marca 2020

od 31. marca 2020 do 5. októbra 2020

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti. 

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie

  • dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou určenej na zabezpečenie distribúcie slovenských audiovizuálnych diel   (podprogram 2.1.1)
  • dotácie určenej na zabezpečenie distribúcie zahraničných kinematografických diel v Slovenskej republike vrátane výroby slovenského znenia (podprogram 2.1.2).

Žiadosti o poskytnutie dotácie určenej na zabezpečenie prezentácie audiovizuálnej kultúry a priemyslu, na výročné ceny a iné prezentačné podujatia a žiadosti na zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na podujatiach v zahraničí (podprogram 2.1.3) sa predkladajú 

priebežne od 13. januára 2020 do 15. decembra 2020

Priority  v programe 2 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto  výzve sú najmä

  • distribúcia slovenských kinematografických diel s dôrazom na ich efektívnu distribučnú a marketingovú stratégiu, vo vzťahu k obsahu diela, cieľovej skupine a spôsobu šírenia,
  • distribúcia slovenských audiovizuálnych diel prostredníctvom nových platforiem,
  • podpora žiadostí, ktorých predmetom je distribúcia kolekcií slovenských audiovizuálnych diel alebo zahraničných kinematografických diel v Slovenskej republike,
  • distribúcia kinematografických diel  určených pre detského diváka v Slovenskej republike (vrátane výroby slovenského znenia),
  • komplexné a kontinuálne zabezpečenie prezentácie slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu
  • zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na podujatiach v zahraničí.

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu.  Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.