Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020

Kategória: Výzvy

Ministerstvo kultúry SR vydalo výzvu na podporu kultúrnych aktivít znevýhodnených skupín.

Upozorňujeme vás, že:

  • žiadosť žiadateľa, ktorý nemá ku dňu podania žiadosti uvedené v registri mimovládnych neziskových organizácií údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (pdf, 301 kB) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri“), nebude posudzovaná,
  • žiadosť žiadateľa, ktorý nie je ku dňu podania žiadosti zapísaný v registri podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov, nebude posudzovaná,
  • potvrdenie inšpektorátu práce, konkurzného súdu alebo iné potvrdenia, ktoré chcete priložiť k žiadosti a boli Vám doručené do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk, musia byť zaručene konvertované do listinnej podoby a takto priložené k žiadosti o dotáciu. Zaručenú konverziu vykonáva orgán verejnej moci (obec, Slovenská pošta, a.s., notár).
  • žiadateľ, ktorého právnou formou je registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, Matica slovenská alebo jeho IČO má viac ako 8 miestny kód, musí k žiadosti priložiť originály alebo overené kópie všetkých potvrdení (potvrdenie sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňového úradu, konkurzného súdu, inšpektorátu práce).
  • výpis z registra trestov fyzickej osoby - jednotlivca si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. V prípade súhlasu s vyžiadaním výpisu prosím vyplňte formulár so súhlasom (docx, 15 kB)  (alebo vo formáte .odt (odt, 7 kB) ), vytlačte ho, podpíšte a priložte k žiadosti. V prípade, že nesúhlasíte s poskytnutím údajov na získanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby - jednotlivca, tento výpis je potrebné si vyžiadať individuálne a doložiť ho k predkladanej žiadosti. 
  • pred zadávaním údajov do elektronickej registrácie žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné pre účel štátnej/minimálnej pomoci vyplniť Dotazník -  https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/827343?lang=sk. Dotazník po zadaní potrebných údajov vytlačte a priložte k žiadosti. Elektronickú verziu priložte k elektronickej registrácii.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.