Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Environmentálna výchova a vzdelávanie ENVIROPROJEKT 2020

Kategória: Výzvy

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2020 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom

ENVIROPROJEKT 2020.

Finančné prostriedky budú pridelené na základe § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom verejných, súkromných a cirkevných základných a stredných škôl v súlade s nižšie zverejnenou výzvou na rok 2020.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej alebo strednej školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v súlade s § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. a v požadovanom rozsahu podľa výzvy.

Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) je

9. apríl 2020.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote

do 24. apríla 2020.

 

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.