Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Minimálna mzda a jej dopady na mzdové veličiny v roku 2023 (1. časť)

Publikované: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Minimálna mzda sa na rok 2023 na základe dohody sociálnych partnerov zvyšuje zo súčasných 646 € na 700 €. Dňa 7. 12. 2022 bola schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), z ktorej vyplýva, že výška príplatkov za vykonanú prácu už nebude stanovená pevnou sumou uvedenou v Zákonníku práce, ale ich minimálna výška sa určí príslušnou percentuálnou sadzbou z platnej minimálnej hodinovej mzdy, ktorá je ustanovená nariadením vlády SR. Novela Zákonníka práce nadobúda účinnosť 1. 6. 2023.

Príplatky za prácu vo sviatok, za nadčas, cez víkend a v noci

Súčasťou celkovej mzdy zamestnanca sú aj mzdové zvýhodnenia, resp. „príplatky“. Mzdové zvýhodnenia majú špecifický charakter, nakoľko nárok zamestnancovi vzniká len po splnení predpokladov spojených s výkonom práce, napr. nárok na príplatok za prácu v noci vzniká zamestnancovi len v prípade, ak vykonával prácu noci. V súlade so Zákonníkom práce je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi nasledovné druhy príplatkov:

• mzdové zvýhodnenie na prácu nadčas,

• mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,

• mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu,

• mzdové zvýhodnenie za prácu v noci,

• mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce,

a ďalej aj plnenia:

• mzdu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku,

• náhradu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska,

• odstupné,

• odchodné.

Do 31. 12. 2020 sa minimálna výška príplatkov určovala ako príslušné percentozo sumy hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok, alebo ako príslušné percento zo sumy priemerného hodinového zárobku zamestnanca (pri príplatku za prácu nadčas a za prácu vo sviatok), pričom priemerný hodinový zárobok zamestnanca nemohol byť nižší ako suma platnej minimálnej mzdy (ak je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve) alebo nemohol byť nižší ako suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce (ak odmeňovanie zamestnancov nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve). To znamená, že ak došlo k nárastu minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok, automaticky sa zvýšili aj mzdové príplatky za vykonanú prácu.

Počnúc 1. 1. 2021 sa mechanizmus určovania príplatkov zmenil, a ich zákonná minimálna výška sa už neurčuje percentuálnou sadzbou z hodinovej minimálnej mzdy; mzdové príplatky boli stanovené pevnou sumou v Zákonníku práce, napr. najnižšia suma príplatku za hodinu práce v sobotu už nebola stanovená ako 50 % z minimálnej hodinovej mzdy, ale bola určená v konkrétnej výške ustanovenej v Zákonníku práce.

Počnúc 1. 6. 2023 bude najnižšia suma príplatkov za prácu opätovne závisieť od výšky platnej sumy hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády; ich zákonná minimálna výška sa určí ako príslušné percento zo sumy platnej hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok. Tento postup sa neuplatní pri príplatku za prácu nadčas a za prácu vo sviatok, ktoré sa určia ako príslušné % z priemerného hodinového zárobku zamestnanca. Výška príplatkov za prácu je od 1. 6. 2023 ustanovená v novele Zákonníka práce nasledovne:

• Stanovenie výšky mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, je možnosť dohodnúť nižšiu sumu, najmenej však 45 % minimálnej mzdy za hodinu.

• Stanovenie výšky mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, je možnosť dohodnúť nižšiu sumu, najmenej však 90 % minimálnej mzdy za hodinu.

• Stanovenie výšky mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu najmenej v sume najmenej 40 % minimálnej mzdy za hodinu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, sa je možnosť dohodnúť nižšiu sumu, najmenej však 35 % minimálnej mzdy za hodinu.

• Mzdová kompenzácia najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu za sťažený výkon prác.

• Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska je náhrada za pohotovosť najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu.

• Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za prácu vo sviatok zvýšenie hodinovej odmeny najmenej o sumu hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády.

Minimálne mzdové plnenia

Parameter

rok 2022

do 30. 5. 2023

od 1. 6. 2023

Príplatok za prácu v sobotu

pevná suma

1,79 €

50 % MM

2,0115 €

Príplatok za prácu v sobotu znížený*

pevná suma

1,61 €

45 % MM

1,81035 €

<
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Umožnenie vstupu na pracovisko zamestnancovi, ktorý z dôvodu zdravotnej kontraindikácie nemohol podstúpiť testy na koronavírus N

Publikované:

Za akých podmienok môže zamestnávateľ umožniť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý nemohol podstúpiť testy na koronavírus z dôvodu existujúcej zdravotnej kontraindikiácie? V článku analyzujeme právny problém, ktorý vznikol z nesúladu medzi vyhlášikou č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušným ustanovením zákona o BOZP. Článok obsahuje aj navrhované alternatívy pre zamestnávateľa vrátane našich odporúčaní.

COVID 19 V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH N

Publikované: