Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe

Pracovný čas a jeho evidencia (4. časť) N

Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Jednou z povinností zamestnávateľa je aj povinnosť vedenia evidencie pracovného času zamestnancov ustanovená v § 99 Zákonníka práce.

Pracovný čas a jeho evidencia - Pracovný čas a prechod na zimný a letný čas (3. časť) N

Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Začiatok a koniec letného času na území SR je ustanovená Nariadením vlády SR č. 46/2017 Z. z. o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021. V súlade s európskou legislatívou začiatok letného času pripadá na poslednú marcovú nedeľu a koniec na pos...

Zmeny v Zákonníku práce od októbra 2022 N

Autor/i: JUDr. Jana Mikušová

Príspevok informuje o aktuálne pripravovaných, resp. schvaľovaných zmenách Zákonníka práce vyplývajúcich z transpozície prijatých smerníc EÚ.

Pracovný čas a jeho evidencia - Vymedzenie doby odpočinku (2. časť) N

Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Doba odpočinkuje akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom a kedy zamestnanec prácu nevykonáva, t. j.: ●   prestávka na odpočinok a jedenie (§ 91 Zákonníka práce), ●   nepretržitý denný odpočinok (§ 92 Zákonníka práce), ●   nepretržitý odpočino...

Pracovný čas a jeho evidencia (1. časť) N

Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Za vykonanú prácu majú zamestnanci právo na mzdu. V zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. ...

Pracovná disciplína a skončenie pracovného pomeru N

Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pracovná disciplína si vyžaduje plnenie jednotlivých právnych povinností zamestnanca, ktorých plnenie si vyžaduje právny poriadok, pracovná zmluva alebo vnútorné normatívne predpisy zamestnávateľa, ktoré sú u neho v platnosti. Pritom pojem „pracov...

Určenie rozsahu výkonu starostu N

Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Dňa 29. októbra 2022 je deň konania volieb do orgánov samosprávy obcí. Vzniká nasledujúca otázka: Podľa akého kritéria sa určuje záväzok starostu v obci, ktorá má len 195 obyvateľov. V danej obci nie je škôlka ani základná škola. Obec nevlastní ži...

Stravné a kilometrovné od 1. septembra 2022 N

Autor/i: sféra, a. s.

S účinnosťou od 1. septembra 2022 sa na základe opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 Z. z. a 282/2022 Z. z. menia sumy stravného a základné náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pr...

Miestna samospráva - prostredie plné prekvapení N

Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že reformy sú skvelá a takisto aj veľmi dôležitá vec. Na čo však nemôžeme zabudnúť je, že reformy musia byť opreté o poznanie. Ak reforma „predbehne‟ poznanie, vzniká riziko neskoršieho trpkého precitnutia.

Interné smernice v obciach a mestách N

Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Predmetom príspevku je prehľad povinných a odporúčaných interných smerníc v podmienkach obcí a miest. Práve interné smernice bývajú často predmetom vnútorných a vonkajších kontrol. Najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveruje v rám...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Kapitálový rozpočet a rozpočtovanie výdavkov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku N

Publikované:

Rozpočtujú sa výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v kapitálovom rozpočte?