Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Čo všetko má mať zriaďovateľ na webovom sídle?

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje transparentnosti subjektu územnej samosprávy. Jeho cieľom je objasniť, čo má mať na webovom sídle (t. j. internetovej stránke) povinne zverejnené a čo musí byť súčasťou zverejňovaných údajov.

Kto sú povinné osoby

Povinnými osobami sú mestá, obce, vyššie územné celky (všetky štátne organizácie, kapitoly štátneho rozpočtu) a  právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona (rozpočtové a  príspevkové organizácie). Patria sem aj preddavkové organizácie, ak majú vlastné webové sídlo.

Povinnosti subjektov

Každá povinná osoba má povinnosť zverejniť na vlastnom webovom sídle tieto údaje, ak ich má k dispozícii [V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je súčasťou (povinnou) webového sídla]:

1. Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

V praxi to znamená, že subjekt územnej samosprávy zverejní najmä:

 1. organizačný poriadok,
 2. organizačnú štruktúru a
 3. zriaďovaciu listinu (rozpočtové a príspevkové organizácie),
 4. výpis právomocí zo zákona (najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. alebo školské zákony, či zákon o výchove a vzdelávaní).

Spôsob, akým sa najčastejšie údaje na webovom sídle zverejnia, nie je zákonom určený. Musí byť čitateľný (pozn.: formát word alebo pdf, či iný textový editor alebo skenovaná podoba dokumentu, najmä organizačného poriadku či organizačnej štruktúry).

Odporúčanie: Spôsob zriadenia povinnej osoby môže byť zverejnený aj ako popis (napríklad: Subjekt verejnej správy je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta xxxx, ktorý je napojený na mesto svojimi príjmami a výdavkami). Rovnako odporúčam doplniť rok zriadenia a prípadne miesto.

Súčasťou zverejňovania nemusí byť prehľad majetkovej dispozície (t. j. čo všetko má v správe subjekt verejnej správy od zriaďovateľa, pričom ale táto skutočnosť predstavuje povinnú súčasť a náležitosť zriaďovacej listiny).

2. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Týmto je myslený najmä povinný prehľad údajov o mieste, čase a spôsobe získania informácie (t. j. informácie o sprístupnení žiadosti podľa zákona), a to fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Rovnako tak subjekty majú povinnosť uverejniť informáciou, kde možno podať žiadosť, podnet alebo návrh (t. j. nepôjde o infožiadosť) a taktiež podať sťažnosť (v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p.).

Upozornenie: To isté platí aj pre petície a ich spôsob (miesto) podania v subjekte. Tiež musí subjekt na webovom sídle uverejniť uvedené informácie pre verejnosť/občanov/zákonných zástupcov.

3.  Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Povinné je, okrem predošlého bodu č. 2, uverejniť na internetovej stránke spôsob podania opravného prostriedku a uvedenia požiadaviek (t. j. náležitostí po formálnej stránke, čo musí byť zo strany žiadateľa/dotknutého subjektu) dodržané v zaslanom opravnom prostriedku. Zverejnenie sa v praxi realizuje spôsobom zverejnenia v dokumente word alebo vo formáte pdf.

4. Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Táto oblasť je špecifická práve s ohľadom na charakter zriadenia organizácie. Postačí uvedenie zákonných definícií na vybavenie:

 1. podnetu,
 2. sťažnosti,
 3. petície,
 4. informácie o sprístupnení informácie,
 5. žiadosti a podania alebo
 6. správnych konaní a konaní podľa iných osobitných predpisov (zákonov a nariadení).

5. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

V praxi ide o zverejňovanie najmä prehľadu normatívnych právnych aktov (zákonov, opatrení, usmernení) a stanovísk.

Takýto prehľad možno zverejniť aj formou:

Normatívne právne akty

Ustanovenia dotýkajúce sa subjektu verejnej správy

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

§ xxx a § xxx

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p., zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

...

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.

 

...

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

...

6. Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony

7. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Platí, ak má organizácia v účinnosti takýto interný riadiaci akt. Ak ho nemá účinný, nemá ani povinnosť ho zostavovať a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií je dobrovoľný interný akt (t. j. nie povinným sadzobníkom).

Ak takýto sadzobník má organizácia v účinnosti, zverejní sa  v čitateľnom formáte(napr. word, pdf). Spôsob zverejnenia je teda výlučne na subjekte verejnej správy.

Dôležité upozornenie najmä pre zriaďovateľov

Povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy  vo vlastníctve:

 1. obce,
 2. vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci,

ktorý táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu:

 1. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
 2. adresa pobytu alebo sídlo,
 3. identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

Dodatok pre obce, mestá a vyššie územné celky

Mestá, obce a vyššie územné celky majú povinnosť zverejňovať na webovom sídle aj tieto údaje:

 1. termíny zasadnutí zastupiteľstiev obcí, miest a vyšších územných celkov a zasadnutí zriadených komisií spolu s návrhom programu rokovania,
 2. zápisnice z verejných schôdzí,
 3. údaje o dochádzke,
 4. výpisy (často v praxi ako zápisnice) z rokovaní obecného zastupiteľstva, mestského, miestneho zastupiteľstva a aj zastupiteľstva vyššieho územného celku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie N

Publikované:

Na akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Predvolanie svedka obcou N

Publikované:

Obec potrebovala zabezpečiť osobnú účasť svedka na správnom konaní, a preto ho predvolala. Predvolanie svedkovi zaslala s doručenkou do vlastných rúk. Uvedené predvolanie si svedok neprevzal a písomnosť sa vrátila obci ako nedoručená. Obec preto považovala predvolanie za riadne doručené a podala Policajnému zboru žiadosť o predvedenie osoby. Konala obec v súlade s platným právom?

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 N

Publikované:

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku.