Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Čo všetko má mať zriaďovateľ na webovom sídle?

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje transparentnosti subjektu územnej samosprávy. Jeho cieľom je objasniť, čo má mať na webovom sídle (t. j. internetovej stránke) povinne zverejnené a čo musí byť súčasťou zverejňovaných údajov.

Kto sú povinné osoby

Povinnými osobami sú mestá, obce, vyššie územné celky (všetky štátne organizácie, kapitoly štátneho rozpočtu) a  právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona (rozpočtové a  príspevkové organizácie). Patria sem aj preddavkové organizácie, ak majú vlastné webové sídlo.

Povinnosti subjektov

Každá povinná osoba má povinnosť zverejniť na vlastnom webovom sídle tieto údaje, ak ich má k dispozícii [V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je súčasťou (povinnou) webového sídla]:

1. Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

V praxi to znamená, že subjekt územnej samosprávy zverejní najmä:

 1. organizačný poriadok,
 2. organizačnú štruktúru a
 3. zriaďovaciu listinu (rozpočtové a príspevkové organizácie),
 4. výpis právomocí zo zákona (najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. alebo školské zákony, či zákon o výchove a vzdelávaní).

Spôsob, akým sa najčastejšie údaje na webovom sídle zverejnia, nie je zákonom určený. Musí byť čitateľný (pozn.: formát word alebo pdf, či iný textový editor alebo skenovaná podoba dokumentu, najmä organizačného poriadku či organizačnej štruktúry).

Odporúčanie: Spôsob zriadenia povinnej osoby môže byť zverejnený aj ako popis (napríklad: Subjekt verejnej správy je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta xxxx, ktorý je napojený na mesto svojimi príjmami a výdavkami). Rovnako odporúčam doplniť rok zriadenia a prípadne miesto.

Súčasťou zverejňovania nemusí byť prehľad majetkovej dispozície (t. j. čo všetko má v správe subjekt verejnej správy od zriaďovateľa, pričom ale táto skutočnosť predstavuje povinnú súčasť a náležitosť zriaďovacej listiny).

2. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Týmto je myslený najmä povinný prehľad údajov o mieste, čase a spôsobe získania informácie (t. j. informácie o sprístupnení žiadosti podľa zákona), a to fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Rovnako tak subjekty majú povinnosť uverejniť informáciou, kde možno podať žiadosť, podnet alebo návrh (t. j. nepôjde o infožiadosť) a taktiež podať sťažnosť (v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p.).

Upozornenie: To isté platí aj pre petície a ich spôsob (miesto) podania v subjekte. Tiež musí subjekt na webovom sídle uverejniť uvedené informácie pre verejnosť/občanov/zákonných zástupcov.

3.  Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Povinné je, okrem predošlého bodu č. 2, uverejniť na internetovej stránke spôsob podania opravného prostriedku a uvedenia požiadaviek (t. j. náležitostí po formálnej stránke, čo musí byť zo strany žiadateľa/dotknutého subjektu) dodržané v zaslanom opravnom prostriedku. Zverejnenie sa v praxi realizuje spôsobom zverejnenia v dokumente word alebo vo formáte pdf.

4. Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Táto oblasť je špecifická práve s ohľadom na charakter zriadenia organizácie. Postačí uvedenie zákonných definícií na vybavenie:

 1. podnetu,
 2. sťažnosti,
 3. petície,
 4. informácie o sprístupnení informácie,
 5. žiadosti a podania alebo
 6. správnych konaní a konaní podľa iných osobitných predpisov (zákonov a nariadení).

5. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

V praxi ide o zverejňovanie najmä prehľadu normatívnych právnych aktov (zákonov, opatrení, usmernení) a stanovísk.

Takýto prehľad možno zverejniť aj formou:

Normatívne právne akty

Ustanovenia dotýkajúce sa subjektu verejnej správy

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

§ xxx a § xxx

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p., zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

...

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.

 

...

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

...

6. Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony

7. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Platí, ak má organizácia v účinnosti takýto interný riadiaci akt. Ak ho nemá účinný, nemá ani povinnosť ho zostavovať a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií je dobrovoľný interný akt (t. j. nie povinným sadzobníkom).

Ak takýto sadzobník má organizácia v účinnosti, zverejní sa  v čitateľnom formáte(napr. word, pdf). Spôsob zverejnenia je teda výlučne na subjekte verejnej správy.

Dôležité upozornenie najmä pre zriaďovateľov

Povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy  vo vlastníctve:

 1. obce,
 2. vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci,

ktorý táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu:

 1. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
 2. adresa pobytu alebo sídlo,
 3. identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

Dodatok pre obce, mestá a vyššie územné celky

Mestá, obce a vyššie územné celky majú povinnosť zverejňovať na webovom sídle aj tieto údaje:

 1. termíny zasadnutí zastupiteľstiev obcí, miest a vyšších územných celkov a zasadnutí zriadených komisií spolu s návrhom programu rokovania,
 2. zápisnice z verejných schôdzí,
 3. údaje o dochádzke,
 4. výpisy (často v praxi ako zápisnice) z rokovaní obecného zastupiteľstva, mestského, miestneho zastupiteľstva a aj zastupiteľstva vyššieho územného celku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.