Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zásady spracúvania osobných údajov

Dátum:

Spracúvanie osobných údajov podlieha prísnym zásadám, ktoré majú zabezpečiť ochranu súkromia a práv dotknutých osôb. Príspevok sa zaoberá vysvetlením jednotlivých zásad, ktoré je nevyhnutné pri spracúvaní osobných údajov dodržať.
Zásady spracúvania osobných údajov sú upravené v čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") a v § 6 až § 12 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").
Cieľom zásad spracúvania osobných údajov je vykonávanie spracúvania osobných údajov tak, aby boli rešpektované práva dotknutých osôb a aby spracúvaním osobných údajov nedochádzalo k porušovaniu práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do práva na ochranu súkromia (dôvodová správa k zákonu o ochrane osobných údajov).
Podľa článku 5 nariadenia GDPR zásady spracúvania osobných údajov sú:
-
zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti,
-
zásada obmedzenia účelu,
-
zásada minimalizácie údajov,
-
zásada správnosti,
-
zásada minimalizácie uchovávania,
-
zásada integrity a dôvernosti,
-
zásada zodpovednosti.
______________________________
Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len "úrad") môže uložiť pokutu do 20 000 000 eur tomu, kto nesplnil alebo porušil niektorú zo základných zásad spracúvania osobných údajov [§ 104 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov].
______________________________
Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
Osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe [čl. 5 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR].
Podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
-
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
-
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
-
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
-
spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
-
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
-
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály