Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Účtovné súvzťažnosti

Ročné ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním pre obec

Dátum: Autor/i: Ing. Zuzana Balková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Pripravujeme ročné ohlásenie o odpadoch pre obec a nie je nám jasné, či uvádzame v kolónke Typ dokladu – M alebo P. Nikde to nie je jednoznačne uvedené. Môžete to vysvetliť?

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa venujeme výkladu jednotlivých riadkov daňového priznania k dani z príjmov (ďalej len „DP“) za rok 2019.

Rozpočtová klasifikácia v podmienkach územnej samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

V rozpočtoch subjektov územnej samosprávy, ktoré sú súčasťou rozpočtu verejnej správy, sa v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpoč...

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Miriam Majorová, PhD. Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Podľa § 18 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) sa v poz­námkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a vo výkaze ziskov a strát. V poznámkach sa uvádzajú aj informác...

Predmet poplatku za rozvoj v roku 2020

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Poplatok za rozvoj bol zavedený s účinnosťou od 1. 11. 2016 zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“), ktorý v § 3 vymedzil predmet poplatku za...

Účtovanie poplatku za rozvoj podľa zákona o miestnom poplatku za rozvoj

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Obce podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonovv z. n. p. (ďalej len „zákono miestnom poplatku za rozvoj“) vyberajú miestny poplatok za rozvoj na základe rozhodnutia podľa zákona č. 563/200...

Odmena zástupcu starostu

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Náš starosta je vážne a dlhodobo chorý. Jeho zástupkyňa, ktorá je podnikateľka, navrhla obecnému zastupiteľstvu, že ho bude zastupovať v plnom rozsahu a zastupiteľstvo jej priznalo plat podľa § 13b ods. 5 zákona o obecnom zriadení vo výške 80 % pl...

Prenájom ornej pôdy vlastnenej obcou

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Môže poslanec obecného zastupiteľstva alebo jeho blízky príbuzný prenajímať ornú pôdu v majetku obce. V prípade, že áno, aký je postup prenájmu, aby korešpondoval s platnou legislatívou?

Mimoriadna odmena poslancovi

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Zástupca starostu sa zaslúžil o úspech mimoriadne prospešného projektu. Starosta mu chce dať odmenu, ale ako zástupcovi mu už priznal zákonné maximum (70 %). Môže zástupca dostať mimoriadnu odmenu ako poslanec podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zr...

Zriadenie funkcie prednostu obecného úradu

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

V obci s 1 400 obyvateľmi uvažujeme zriadiť funkciu prednostu obecného úradu. Stačí, ak takú funkciu zriadi starosta? Je to limitované počtom obyvateľov alebo počtom zamestnancov?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály