Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Účtovné metódy

Rozpočtová klasifikácia v podmienkach územnej samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

V rozpočtoch subjektov územnej samosprávy, ktoré sú súčasťou rozpočtu verejnej správy, sa v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpoč...

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Miriam Majorová, PhD. Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Podľa § 18 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) sa v poz­námkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a vo výkaze ziskov a strát. V poznámkach sa uvádzajú aj informác...

Predmet poplatku za rozvoj v roku 2020

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Poplatok za rozvoj bol zavedený s účinnosťou od 1. 11. 2016 zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“), ktorý v § 3 vymedzil predmet poplatku za...

Účtovanie poplatku za rozvoj podľa zákona o miestnom poplatku za rozvoj

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Obce podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonovv z. n. p. (ďalej len „zákono miestnom poplatku za rozvoj“) vyberajú miestny poplatok za rozvoj na základe rozhodnutia podľa zákona č. 563/200...

Ročné ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním pre obec

Dátum: Autor/i: Ing. Zuzana Balková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Pripravujeme ročné ohlásenie o odpadoch pre obec a nie je nám jasné, či uvádzame v kolónke Typ dokladu – M alebo P. Nikde to nie je jednoznačne uvedené. Môžete to vysvetliť?

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa venujeme výkladu jednotlivých riadkov daňového priznania k dani z príjmov (ďalej len „DP“) za rok 2019.

Zasadnutie zastupiteľstva a neudelenie slova občanovi

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Na zasadnutí nášho obecného zastupiteľstva sa pravidelne zúčastňuje pani, ktorá svojimi poznámkami ruší rokovanie. Keď sa minule chcela ujať slova, starosta sa poslancov spýtal, či jej udelia slovo a poslanci to jednomyseľne odmietli. Máme to dať ...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DP“) vyplýva pre právnické osoby z dvoch právnych predpisov, ktorými sú: § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorýc...

Rozpočtové provizórium v podmienkach územnej samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Ak do konca roka 2019 nedôjde k schváleniu rozpočtu na rok 2020, obec bude v roku 2020 hospo­dáriť v rozpočtovom provizóriu.

Darovanie majetku v praxi subjektov samospráv

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Príspevok sa venuje téme, ktorá je často rozoberaná na školeniach i prostredníctvom servisu otázok a odpovedí a týka sa správneho zmluvného zabezpečenia darovania majetku subjektu verejnej správy vzhľadom na dikciu normatívneho právneho aktu – zák...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály