Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Pracovné právo


Lekárske preventívne prehliadky z hľadiska testovania zamestnancov na COVID-19

Hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a pre­ventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom nie je predmetom dane z príjmov zo závislej činnost...

Náplň práce prednostu obecného úradu

Je potrebný k vytvoreniu funkcie prednostu obecného úradu súhlas obecného zastupiteľstva? Akú má mať prednosta obecného úradu náplň práce?

Špecifické pracovnoprávne postavenie hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce je v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) zamestnancom obce a ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky prá...

Dovolenka a krátenie dovolenky

Letné obdobie je charakteristické čerpaním dovoleniek zamestnancov, a to vo väčšom rozsahu než v inom období roka. Nárok na dovolenku zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených v § 100 až § 117 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p...

Meranie teploty zamestnancov počas šírenia COVID-19

Po potvrdení ochorenia COVID-19 aj na území Slovenskej republiky bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Jedným z týchto opatrení je aj ochrana zamestnancov pred šírením nákazy na pracovisku a s tým spo...

Smernica o pravidlách vykonávania práce z domu

Zavedenie home office pre viac zamestnancov (prípadne pre celý obecný/mestský úrad) nie je také jednoduché a ide o určitý proces, ktorý so sebou prináša povinnosti pre zamestnávateľa i zamestnanca, a to nielen v oblasti výkonu práce, prideľovania ...

Odstúpenie zamestnávateľa od pracovnej zmluvy

V čase, keď mal zamestnanec nastúpiť do práce, oznámil zamestnávateľovi, že je práceneschopný. Môže vzniknúť pracovný pomer aj počas práceneschopnosti?

Opatrenia zamestnávateľa v súvislosti s výskytom koronavírusu

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“) je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochra...

Práca z domu, tzv. home office

Pojem flexibilita je v posledných rokoch v pracovnom práve diskutovaným pojmom. V pracovnom práve sa flexibilita prejavuje v tzv. flexibilných formách zamestnania, ktoré sú alternatívou k tradičnému pracovnému pomeru. Medzi flexibilné formy zamest...

Súbeh pracovných pomerov a ich skončenie

Zamestnanec môže mať uzatvorených aj viac pracovných pomerov, či už so súčasným zamestnávateľom alebo aj s ďalším zamestnávateľom. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) môže zamestnávateľ dohodnúť ni...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály