Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo kontrola


Obecné zastupiteľstvo a plán činnosti hlavného kontrolóra

Čo bude nasledovať, ak obecné zastupiteľstvo neschváli plán kontrolnej činnosti, ktorý mu hlavný kontrolór predloží? V niektorých samosprávach tento plán obecné zastupiteľstvá iba berú na vedomie. Ako to má byť?

Podnety z praxe samosprávy v otázkach a odpovediach

Príspevok sa venuje častým otázkam a podnetom z dennej praxe subjektov územnej samosprávy. Otázky a podnety sa týkajú najmä rozpočtových pravidiel, účtovania i pravidiel hospodárenia s verejnými prostriedkami, či majetkom vzhľadom na zákon č. 369/...

Opatrenia počas obdobia pandémie vo vzťahu k miestnym daniam

V súvislosti so šírením nebezpečne nákazlivej ľudskej choroby COVlD-19 bol prijatý zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p....

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (5. časť)

Letné dvojčíslo časopisu prináša poslednú časť príspevku venujúceho sa postaveniu hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni. V tomto čísle si prečítate o možnostiach hlavného kontrolóra pracovať nadčasy, pričom sme túto tému jasne zobrazili aj na prak...

Charakter administratívnej finančnej kontroly

Administratívnu finančnú kontrolu ako súčasť finančnej kontroly orgán verejnej správy musí vykonávať, ak poskytuje alebo poskytol verejné financie inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. Príspevok sa venuje jej spôsobu vykonania vzhľadom na po...

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (3. časť)

Májové číslo časopisu prináša ďalší diel seriálu, ktorý podrobne spracúva tému odmeny hlavného kontrolóra a takisto dovolenku a iné pracovnoprávne nároky.

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (2. časť)

V aprílovom čísle časopisu prinášame druhú časť seriálu, v ktorom sa dočítate o osobitostiach odmeňovania hlavného kontrolóra, na aký pracovný úväzok môže pracovať a ďalšie zaujímavé informácie.

Predkladanie výsledkov kontrol a vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy

Cieľom príspevku je upozorniť subjekty územnej samosprávy na zmeny v spôsobe predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organiz...

Praktický pohľad na vybrané povinnosti a kompetencie hlavného kontrolóra

Práva, kompetencie a povinnosti hlavného kontrolóra obce sú v súčasnosti veľmi diskutovanými témami, a to najmä vzhľadom na novelizáciu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktoré boli predlož...

Zásady účtovníctva a systém finančného riadenia pre vedúce školských jedální (II.)

V predchádzajúcom vydaní časopisu sme priniesli prvú časť tohto článku. V minulom čísle sme sa podrobne venovali legislatívnej úprave pokladničnej agendy školských jedální, základnej ekonomickej dokumentácii a mnohým ďalším oblastiam. V dnešnom čí...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály