Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Hlavný kontrolór

Odmena zástupcu starostu

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Náš starosta je vážne a dlhodobo chorý. Jeho zástupkyňa, ktorá je podnikateľka, navrhla obecnému zastupiteľstvu, že ho bude zastupovať v plnom rozsahu a zastupiteľstvo jej priznalo plat podľa § 13b ods. 5 zákona o obecnom zriadení vo výške 80 % pl...

Bežné a kapitálové výdavky

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Ako sa definujú bežné a kapitálové výdavky? Nie sme si istí, kam zaradiť výdavky v rozpočte obce – na rekonštrukciu materskej školy, výstavbu prístrešku, opravu schodiska a pod. Prostriedky sú čerpané z vlastných bežných príjmov.

Mimoriadna odmena poslancovi

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Zástupca starostu sa zaslúžil o úspech mimoriadne prospešného projektu. Starosta mu chce dať odmenu, ale ako zástupcovi mu už priznal zákonné maximum (70 %). Môže zástupca dostať mimoriadnu odmenu ako poslanec podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zr...

Zriadenie funkcie prednostu obecného úradu

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

V obci s 1 400 obyvateľmi uvažujeme zriadiť funkciu prednostu obecného úradu. Stačí, ak takú funkciu zriadi starosta? Je to limitované počtom obyvateľov alebo počtom zamestnancov?

Prenájom ornej pôdy vlastnenej obcou

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Môže poslanec obecného zastupiteľstva alebo jeho blízky príbuzný prenajímať ornú pôdu v majetku obce. V prípade, že áno, aký je postup prenájmu, aby korešpondoval s platnou legislatívou?

Zmena doby splatnosti bankového úveru

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Obec prijala bankový úver na prefinancovanie projektov z EÚ – PPA dňa 07.01.2019 s dobou splatnosti do 7. 1. 2020. Naúčtovali sme to ako krátkodobý bankový úver, keď­že splatnosť úveru bola do 1 roka 221 513001 52 /231. Dňa 15. 11. 2019 obec podpí...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DP“) vyplýva pre právnické osoby z dvoch právnych predpisov, ktorými sú: § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorýc...

Zasadnutie zastupiteľstva a neudelenie slova občanovi

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Na zasadnutí nášho obecného zastupiteľstva sa pravidelne zúčastňuje pani, ktorá svojimi poznámkami ruší rokovanie. Keď sa minule chcela ujať slova, starosta sa poslancov spýtal, či jej udelia slovo a poslanci to jednomyseľne odmietli. Máme to dať ...

Rozpočtové provizórium v podmienkach územnej samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Ak do konca roka 2019 nedôjde k schváleniu rozpočtu na rok 2020, obec bude v roku 2020 hospo­dáriť v rozpočtovom provizóriu.

Darovanie majetku v praxi subjektov samospráv

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Príspevok sa venuje téme, ktorá je často rozoberaná na školeniach i prostredníctvom servisu otázok a odpovedí a týka sa správneho zmluvného zabezpečenia darovania majetku subjektu verejnej správy vzhľadom na dikciu normatívneho právneho aktu – zák...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály