Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Dovolenka


Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi a hlavnému kontrolórovi obce

Je možné nevyčerpanú dovolenku starostovi a hlavnému kontrolórovi obce preplatiť bez toho, aby o uvedenej skutočnosti rozhodlo obecné zastupiteľstvo? Je správne, ak bola starostovi a kontrolórovi obce preplatená v decembri 2020 nevyčerpaná dovolen...

Dovolenka hlavného kontrolóra

Má hlavný kontrolór, ktorý pracuje na čiastočný úväzok, nárok na dovolenku, teda na alikvotnú časť prislúchajúcu veľkosti pracovného úväzku? Ak áno a ak dovolenku nečerpal, možno túto dovolenku za predchádzajúce roky (napr. za 2 roky) dočerpať aj ...

Dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Dňa 4. februára 2021 bola schválená novela č. 76/2021 Z. z. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). Zákon nadobúda činnosť od 1. marca 2021 a vybrané u...

Dovolenka hlavného kontrolóra

Má hlavný kontrolór, ktorý pracuje na čiastočný úväzok, nárok na dovolenku, teda na alikvotnú časť prislúchajúcu k veľkosti pracovného úväzku? Ak áno a ak dovolenku nečerpal, je možné túto dovolenku za predchádzajúce roky (napr. za 2 roky) dočerpa...

Rozsah dovolenky starostu

Na koľko dní dovolenky má nárok starosta obce, ktorý má viac ako 33 rokov? Vzťahuje sa na neho kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú správu?

Dovolenka a krátenie dovolenky

Letné obdobie je charakteristické čerpaním dovoleniek zamestnancov, a to vo väčšom rozsahu než v inom období roka. Nárok na dovolenku zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených v § 100 až § 117 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p...

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnanca

Môže starosta preplatiť dovolenku zamestnanca z roku 2018 v rozsahu 16 dní, ktorú si nemohol vyčerpať pre zastupovanie a množstvo vlastnej práce?

Pomerná časť dovolenky

Ako správne vypočítať dovolenku u zamestnanca, ktorý nastúpil do práce 5. 9. 2019? To, že má nárok na alikvotnú časť dovolenky po odpracovaní 60 dní u zamestnávateľa, resp. za každých 21 odpracovaných dní, to nám je jasné. Ale čo v prípade, že bud...

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (4. časť)

V letnom dvojčísle nájdete až dve časti seriálu Právne postavenie a platové pomery starostov obcí od autorky Ing. Ivety Matlovičovej. V štvrtej časti sa dočítate, aký právny nárok má starosta na dovolenku na základe platnej legislatívy.

Dlhodobo uvoľnený zástupca starostu a jeho dovolenka z minulého obdobia

Vo volebnom období 2014 – 2018 sme mali zástupcu starostu dlhodobo uvoľneného na výkon verejnej funkcie. Teraz je opätovne zvolený a bude i naďalej rovnako pokračovať vo funkcii zástupcu starostu. Ako je to s jeho dovolenkou – treba nevyčerpanú do...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály