Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Dotácia


Zmena vo výške dotácií

Obecné zastupiteľstvo chce vzhľadom na zhoršenú ekonomickú situáciu prehodnotiť pôvodne schválenú výšku dotácií na podporu verejnoprospešných služieb. Niektoré subjekty už podpísali zmluvy o poskytnutí dotácie s pôvodnými (vyššími) sumami. Bude sp...

Podpora nájomného bývania v podmienkach obcí

V príspevku sa venujeme novelizovaným podmienkam podpory nájomného bývania zo strany štátu. Upozorňujeme na novelu zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní zákonom č. 358/2020 Z. z. (ďalej len „novela zákona“).

Účtovanie finančnej zábezpeky v obciach a v ich rozpočtových a príspevkových organizáciách

Príspevok sa venuje konkrétnym účtovným prípadom vychádzajúcich zo zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách na rozvoj bývania“), zákona č. 343/2015 Z. z....

Vrátenie neoprávnených výdavkov

Mesto prijalo v roku 2020 dotáciu na DHZ. Pri vyúčtovaní v tomto istom roku však nám 90 € z dotácie neuznali. Ako správne postupovať pri účtovaní, ak je vratka v tom istom roku? Ak vraciam finančné prostriedky, môžem mínusovať tohtoročný príjem, t...

Vrátenie neoprávnene čerpaných prostriedkov

Obec v roku 2018 dostala zo ŠR kapitálovú dotáciu. Investičnú akciu ukončila v roku 2019. Po zaradení majetku do užívania začala majetok odpisovať a pomernú časť odpisov zúčtovávať na ťarchu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech účtu 694 – Výn...

Účtovanie dotácie poskytnutej prostredníctvom PPA - EPFRV

V roku 2019 sme začali realizovať projekt vybudovanie kamerového monitorovacieho systému. Prvú platbu sme uhradili v roku 2019 – na úhradu sme použili úverové prostriedky. Dokončenie projektu prebehlo v roku 2020, úhrada faktúry sa realizovala doč...

Bežný alebo kapitálový výdavok

Sme obec, v roku 2019 sme zrealizovali investičnú akciu, na ktorú sme dostali kapitálovú dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. Investičná akcia bola v roku 2019 ukončená, bola použitá a zaúčtovaná aj uvedená dotácia. Termín na zúčtovanie d...

Účtovné prípady súvisiace so šírením ochorenia COVID-19

V nadväznosti na predchádzajúce články týkajúce sa účtovania osobných ochranných pomôcok, dlhodobého majetku zabezpečujúceho ochranu zdravia zamestnancov v súvislosti s ochorením COVID-19 a takisto účtovania vyradenia potravín po lehote upotrebite...

Praktické príklady účtovania špecifických prípadov súvisiacich s pandémiou COVID-19

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky vedú účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a na základe opatrenia Ministerstva financií...

Dotácia zo Slovenského futbalového zväzu

Mesto na základe žiadosti dostalo financie na financovanie realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 - 2021 v meste poslané zo Slovenského futbalového zväzu. V zmluve je ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály