Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo COVID-19


Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej oblasti v roku 2021

V príspevku upozorňujem na novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 zákonom č. 115/2021 Z. z. Novela nadobudla účinnosť 31. ma...

Záverečný účet obce za rok 2020 - praktické príklady

V príspevku poskytujeme niekoľko praktických príkladov, ktoré môžu nastať pri zostavovaní záverečného účtu obce a pri výpočte prebytku, resp. schodku hospodárenia za rok 2020 so zreteľom na mimoriadne opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel, kt...

Účtovanie nákladov na výkon dobrovoľníckej činnosti počas testovania

Obec zabezpečila pre ­celoplošné testovanie na COVID-19 dobrovoľníkov na vykonávanie pomocných činností (administratívne práce, usmerňovanie obyvateľov v rámci priestorov, kde sa testovanie vykonávalo a pod.). S dobrovoľníkmi sme uzavreli „Dohody ...

Výdavky spojené s testovaním

Obce a mestá momentálne vyplácajú výdavky spojené s testovaním. Na akú položku zatriediť faktúru od reštaurácie za podanie obedov a večere – 637 004? Nákup kávy, čaju a pod. – 633011? Na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti boli vyplatené fina...

Lekárske preventívne prehliadky z hľadiska testovania zamestnancov na COVID-19

Hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a pre­ventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom nie je predmetom dane z príjmov zo závislej činnost...

Účtovné prípady súvisiace so šírením ochorenia COVID-19

V nadväznosti na predchádzajúce články týkajúce sa účtovania osobných ochranných pomôcok, dlhodobého majetku zabezpečujúceho ochranu zdravia zamestnancov v súvislosti s ochorením COVID-19 a takisto účtovania vyradenia potravín po lehote upotrebite...

Praktické príklady účtovania špecifických prípadov súvisiacich s pandémiou COVID-19

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky vedú účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a na základe opatrenia Ministerstva financií...

Obmedzenie rozhodovania obecných zastupiteľstiev počas krízovej situácie

Počas prvej vlny "Corony" sa nemohli predávať nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve obce a nevieme sa dopátrať, ktorým opatrením bol tento zákaz zrušený, ak vôbec bol už zrušený. Môžete nám pomôcť?

Účtovanie odpustenia odvodov do Sociálnej poisťovne v súvislosti s pandémiou COVID-19

Naša obec využila možnosť požiadať o odpustenie odvodov do So­ciál­nej poisťovne za zamestnávate­ľa za mesiac apríl v zmysle novely zákona č. 461/2003 Z.z. Dôvodom bolo uzatvorenie prevádzok MŠ, školskej jedálne... Na základe žiadosti nám bolo vrá...

Stále aktuálne výnimky z rozpočtových pravidiel v čase pandémie a ich zmeny od 1. októbra 2020

Núdzový stav skončil uplynutím soboty 13. júna. Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády z 11. marca 2020 však trvala naďalej aj po ukončení núdzového stavu. Mimoriadna situácia nemá zákonom určené časové ohraničenie. V prípade potreby ďalšie...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály