Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Štátna podpora formou úveru z Environmentálneho fondu

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo

Podľa zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) je Environmentálny fond zriadený ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie. Podľa § 7 zákona o Environmentálnom fonde existujú dva základné druhy podpory: dotácia a úver, prípadne je možná kombinácia dotácie a úveru.

Finančné prostriedky sú poskytnuté v súlade so zákonom č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 55 odsek 11 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa okrem iného v účtovnej jednotke, ktorou je obec alebo vyšší územný celok, na účte
479 - Ostatné dlhodobé záväzky
účtujú napr. úvery poskytnuté podľa osobitného predpisu.
Vysvetlivky: KZ - kód zdroja, RK - rozpočtová klasifikácia.

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

1.

Prijatie štátnej podpory formou úveru z Environmentálneho fondu na bankový účet v zmysle zákona o Environmentálnom fonde

 

45

 

514002

 

10 000,−

 

221

 

479

2.

Splátka istiny úveru z Environmentálneho fondu z bankového účtu

 

xx

 

821007

 1 000,−

 

479

 

221

3.

Predpis úrokov z úveru z Environmentálneho fondu

 

 

 10,−

562

479

4.

Splátka úrokov z úveru z bankového účtu

xx

651003

 10,−

479

221Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály