Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odklad platenia dane a splátková úhrada dane povolená obcou

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Pokiaľ je na správu určitej dane príslušná obec, môže povoliť odklad jej platby alebo jej úhradu v splátkach. Podmienky, za splnenia ktorých tak obec môže urobiť, určuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. V článku sa venujeme postupu obce pri povoľovaní odkladu alebo pri povoľovaní splátkovej úhrady dane daňovému subjektu.
Podmienky pre odklad alebo splátky dane
Podľa § 57 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") určilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len "finančné riaditeľstvo") v dokumente "Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach" podmienky, za splnenia ktorých možno daňovému subjektu povoliť odklad alebo splátky dane obcou, pričom musí byť splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
1.
zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných;
2.
u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma;
3.
zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR;
4.
iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.
Ide pritom o taxatívne určenie podmienok, za splnenia ktorých môžu obce rozhodovať o povolení odkladu dane alebo jej splátkovej úhrade. Preto musí príslušný daňový subjekt sledovať podmienky, ktoré určilo finančného riaditeľstvo na svojej stránke, a to aj v záujme ich riadneho preukázania prostredníctvom jednotlivých dôkazných prostriedkov, ktorými potvrdí svoju žiadosť.
______________________________
UPOZORNENIE:
Obec neposudzuje splnenie uvedených podmienok, ak o povolenie odkladu/splátok žiada vysoko spoľahlivý daňový subjekt.
______________________________
Podanie žiadosti o odklad alebo splátky dane
Ak má byť žiadosť o odklad alebo splátky dane (ďalej len "žiadosť") právne súladná, musí spĺňať formálne a obsahové náležitosti, ktoré sú obligatórne.
Podľa podmienok finančného riaditeľstva pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach uvedenú žiadosť môže podať daňový subjekt obci:
-
písomne,
-
ústne do zápisnice,
-
elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne.
______________________________
UPOZORNENIE:
Osoby vymedzené v § 14 daňového poriadku majú povinnosť doručiť žiadosť elektronickými prostriedkami spôsobom podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku.
Podľa § 14 daňového poriadku majú povinnosť doručovať elektronicky žiadosť obci tieto subjekty:
a)
daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou - podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov,
b)
daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c)
advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
d)
zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a), ktorého zastupuje pri správe daní.
______________________________
UPOZORNENIE:
Prílohy k podaniu môžu tieto subjekty doručovať aj inak ako elektronickými prostriedkami.
_______________
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály