Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Počet článkov autora: 172


Čo sa mení novelou zákona o miestnych daniach?

Novela zákona o miestnych daniach, ktorá bola toho času zaznamenaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 268/2014 Z. z., zavádza viaceré novinky a úpravy terajších ustanovení zákona týkajúce sa správy miestnych daní v podmienkach mies...

Vykonávanie kontrolnej činnosť poslancami

V deň návštevy obecného kontrolóra sa chceli poslanci zúčastniť kontrolného dňa na obecnom úrade. Stretnutie s kontrolórom bolo vopred dohodnuté. Dôvodom bola mienená kontrola dokladov a faktúr, nakoľko tieto neboli zverejnené na internetovej strá...

Postup pri preberaní poštových zásielok

V obci máme daňovníkov, právnické osoby, ktoré v obci vlastnia nehnuteľnosti. Rozhodnutia na daň si nepreberajú, nakoľko na adrese sídla nie sú. Rozhodnutia sa nám teda vracajú ako adresát neznámy. Dane, samozrejme, neplatia. Niektoré nehnuteľnost...

Zmena VZN

Obec zverejnila na pripomienkové konanie návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa už pred tým schválené VZN, v lehote na podanie pripomienok občan obce navrhol zmeny nie zverejneného návrhu VZN, ale pôvodného VZN, ako má obec v tomto prípade postupovať?...

Predaj obecných pozemkov

Na základe žiadosti občana o kúpu obecných pozemkov obecné zastupiteľstvo schválilo zámer o predaji týchto pozemkov formou priameho predaja. Starosta obce takto prijaté uznesenie podpísal. V termíne pred schvaľovaním zmluvy bol zámer o predaji poz...

Nedostatky zistené správou finančnej kontroly v samospráve (I.)

V prvej časti príspevku sa venujem najčastejšie zisťovaným nedostatkom pri vládnych auditoch prostriedkov štátnej rozpočtu v územnej samospráve vo financovaní z prostriedkov štátneho rozpočtu. Správy finančnej kontroly (so sídlom v Bratislave, vo ...

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly hotovostných výdavkových finančných operácií

Témou príspevku zo seriálu o inštitúte predbežnej finančnej kontroly v územnej samospráve je realizovanie predbežnej finančnej kontroly výdavkových finančných operácií, ktoré majú hotovostný charakter. V príspevku je definovaný spôsob vykonávania ...

Dotácie z rozpočtu obce – JDS

Zamestnanci obecného úradu boli na školení poučení, že nemôžu poskytovať dotáciu Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS), nakoľko táto organizácia v obci nemá vlastné IČO, ale možno im poskytovať príspevky priamo, napr. tak, ...

Rozpočtová položka rozšírenie siete verejného osvetlenia

Ako správne zaradiť investície obce do funkčnej klasifikácie – „rozšírenie siete verejného osvetlenia“, ktoré plánujeme financovať z kapitálového rozpočtu obce? Obec plánuje na miestnom cintoríne osadiť dva stĺpy verejného osvetlenia, v súčasnosti...

Nájomná zmluva a inflácia

Obec má uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov, podľa ustanovenia zmluvy sa cena každoročne mení podľa zverejnenej miery inflácie, musí aj túto zmenu schváliť obecné zastupiteľstvo?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály