Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Všeobecne záväzné nariadenia obce (2. časť)

Dátum: Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Rubrika: Správne právo Zo seriálu: Všeobecne záväzné nariadenia obce

Príspevok prináša prehľad oblastí, v ktorých obec podľa platnej legislatívy prijíma všeobecne záväzné nariadenia, pričom v druhej časti príspevku ide napríklad o oblasť odpadov, ochrany ovzdušia a vôd, ochrany prírody a krajiny, ochrany pred povodňami, poskytovania dotácií, stavebnú oblasť, ako aj oblasť organizovania verejných športových podujatí.

Odpady
Podľa relevantných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") obec môže všeobecne záväzným nariadením:
-
určiť podmienky vykonávania školského zberu odpadov (§ 16a ods. 4),
-
ustanoviť iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ako stanovuje zákon o odpadoch (§ 81 ods. 5).
Obec podľa § 81 ods. 3 zákona o odpadoch všeobecne záväzným nariadením ustanoví výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.
Obec tiež v zmysle § 81 ods. 8 zákona o odpadoch upraví všeobecne záväzným nariadením v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva najmä podrobnosti o
-
nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
-
spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
-
nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
-
nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
-
spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov,
-
spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok,
-
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
-
prevádzkovaní zberného dvora,
-
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu.
Ochrana ovzdušia
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v z. n. p. (ďalej len "zákon o ovzduší") v ďalej uvedených ustanoveniach stanovuje, že obec môže všeobecne záväzným nariadením:
-
s cieľom obmedzenia znečistenia ovzdušia z dopravy zriadiť nízkoemisnú zónu, do ktorej je povolený vjazd len cestným motorovým vozidlám vymedzeným v tomto zákone (§ 9 ods. 3),
-
povoliť vjazd motorových vozidiel, ktorých prevádzkovateľ má na území nízkoemisnej zóny pobyt (§ 9 ods. 10),
-
ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov (mobilným zdrojom v zmysle tohto zákona je pohyblivé zariadenie so spaľovacím alebo iným hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie) [§ 27 ods. 1 písm. g)].
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.