Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prehľad tém týkajúcich sa životného prostredia na rokovaniach Európskeho parlamentu

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Článok bližšie rozoberá činnosť Európskeho parlamentu v roku 2024, a to konkrétne v oblasti životného prostredia.
Európsky parlament (ďalej len "EP") je jednou zo siedmich inštitúcií Európskej únie (ďalej len "EÚ") a jedinou priamo volenou inštitúciou EÚ. Predstavuje hlavný legislatívny orgán EÚ, a teda je dôležitým fórom pre politické diskusie a rozhodovanie na úrovni EÚ. Má tri základné právomoci (legislatívne, kontrolné a rozpočtové).
Pod kontrolnú právomoc spadá jeho dohliadanie na prácu Komisie a iných orgánov EÚ, ako aj spolupráca s národnými parlamentmi jednotlivých krajín EÚ. Európska komisia, ktorá je výkonným orgánom EÚ, okrem iného navrhuje aj právne predpisy EÚ.
Pod legislatívnu právomoc spadajú úpravy a schvaľovanie právnych predpisov EÚ, a to spolu s Radou EÚ. Spoločne sú teda tieto dve inštitúcie zodpovedné za prijímanie právnych predpisov EÚ, v riadnom zákonodarnom postupe sú rovnocennými spoluzákonodarcami. Riadny legislatívny postup prikladá Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie rovnakú dôležitosť v rôznych oblastiach, a to aj v oblastiach životného prostredia.
Práca Parlamentu sa deje na niekoľkých úrovniach. Špecializované výbory sú miestom, kde prebieha odborná príprava legislatívy. V súčasnosti má EP 20 stálych výborov, dva podvýbory (pre ľudské práva a obranu a bezpečnosť) a jeden osobitný výrob (pre daňové rozhodnutia).
Parlament tak spoločne s Radou prijíma zákony navrhnuté Európskou komisiou. Parlament musí s návrhom danej legislatívy súhlasiť, inak takýto návrh nevstúpi do platnosti. Rovnako to platí aj pre Radu. Legislatívny postup prijímania európskej legislatívy bol schématicky predstavený v časopise Odpady 5/2024 v článku "Potravinový odpad". [1, 2, 3]
Posledné zasadnutie súčasného EP sa uskutočnilo v mesiaci apríl 2024, a to od 22. apríla 2024 do 25. apríla 2024. Za tieto štyri dni sa poslanci venovali množstvu tém, z ktorých prinášame výber tých, ktoré sa týkali životného prostredia.
Dňa 23. apríla 2024 sa hlasovalo o
návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Predbežná dohoda bola prijatá, a tým bolo prvé čítanie v parlamente ukončené. Čaká sa na pozíciu Rady. Účelom nariadenia je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia vrátane podpory alternatívnych metód posudzovania nebezpečenstva látky a zmesi. V návrhu sa napríklad ustanovuje, že akákoľvek reklama na látku klasifikovanú ako nebezpečnú, by mala obsahovať výstražný piktogram, triedu nebezpečnosti a výstražné upozornenia. Akákoľvek reklama na predaj látky širokej verejnosti by okrem toho mala obsahovať aj informáciu: "Vždy si prečítajte a postupujte v súlade s informáciami na štítku výrobku." Reklama na látku/zmes, ktorá je považovaná za nebezpečnú, by nemala obsahovať vyhlásenia, ktoré nie sú uvádzané na štítku, resp. obale výrobku. [4]

Ďalšou témou bolo
predchádzanie úniku plastového granulátu
s cieľom znížiť znečistenie mikroplastmi. Prvé čítanie v parlamente bolo ukončené, čaká sa na pozíciu Rady. Nové pravidlá budú od všetkých subjektov, ktoré manipulujú s plastovým granulátom, či už primárnym, alebo recyklátom, vyžadovať, aby prijali opatrenia na predchádzanie ich stratám. Ak už dôjde k úniku, budú musieť okamžite prijať opatrenia na zabezpečenie a vyčistenie uniknutých látok. Podniky by mali mať vydaný certifikát, že sú v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe predpisu. Uvedený návrh zapadá do koncepcie nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy, na základe ktorého by EÚ do roku 2030 mala znížiť množstvo mikroplastov uvoľňovaných do životného prostredia (úmyselne aj neúmyselne) o 30 %. [5, 6]
Pozornosť sa venovala aj spoločným pravidlám na podporu opravy tovaru (tzv. smernica R2R), ktoré by mali zabezpečiť jednoduchšie opravy výrobkov pre spotrebiteľov. Návrh upravuje aj nariadenie o ochrane spotrebiteľa vrátane vybraných smerníc týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa. Cieľom "práva na opravu" pre spotrebiteľov je podporiť opravu tovaru v rámci zákonnej záručnej aj pozáručnej doby - spotrebitelia budú mať právo požadovať opravu produktov, ktoré sú technicky opraviteľné (napr. práčky, sušičky, vysávače, smartfóny). Uvedenou úpravou sa má prispieť k udržateľnejšej spotrebe a k zníženiu nákladov na nové nákupy výrobkov. Opravy by mali byť za primeranú cenu, časové obdobie, môžu byť použité aj kompatibilné náhradné diely. Členské štáty by mali podporovať súkromné iniciatívy, aby vytvorili online platformy, kde môžu spotrebitelia ľahko nájsť miestne opravovne či predajcov renovovaného tovaru. Vnútroštátne online platformy budú následne zastrešené v európskej online platforme. Má sa taktiež umožniť prístup k náhradným dielom či informáciám o údržbe a zakazuje sa používanie hardvérových a softvérových postupov, ktoré bránia opravám. Smernica bolo 30. mája 2024 schválené aj Radou EÚ, takže tento legislatívny akt je prijatý. Po podpísaní predsedami EP a Rady bude uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a účinnosť nadobudne 20. dňom od jeho uverejnenia. Následne budú mať členské štáty 24 mesiacov na transpozíciu do svojho vnútroštátneho práva. [7, 8]
Nariadenie o ekodizajne
navrhuje nové pravidlá na zabezpečenie udržateľnosti tovaru, a teda to, aby sa udržateľné výrobky stali štandardom - návrh upravuje aj smernicu týk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.