Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o Environmentálnom fonde (9.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Článok uvádza podrobný výklad k § 4f, § 4g a § 4h zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o Environmentálnom fonde").

§ 4f

Dotácia na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti
a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie

(1) O dotáciu na účel § 4 ods. 1 písm. ai) môže požiadať

a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),

b) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

c) Slovenská inšpekcia životného prostredia.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť, na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie. Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejňuje fond na svojom webovom sídle.

(3) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie fond zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje najmä názov a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výšku požadovanej dotácie a účel, na ktorý sa dotácia žiada.

(4) O poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí dotácie. Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie.

(5) Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účel § 4 ods. 1 písm. ai); za priame náklady sa považujú náklady na vybavenie nevyhnutné na zabezpečenie plnenia úloh Policajného zboru, Vojenskej polície a Slovenskej inšpekcie životného prostredia na úseku predchádzania, odhaľovania a dokumentovania environmentálnej trestnej činnosti a na zefektívnenie výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

(6) Na poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) nie je právny nárok.

(7) Na poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) sa nevzťahujú § 8 a 9, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.

Odsek 1 definuje oprávnené subjekty, ktoré môžu požiadať o dotáciu na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie, ktorými sú:
-
Ministerstvo vnútra SR,
-
Ministerstvo obrany SR,
-
SIŽP.
Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom zložiek Policajného zboru a Ministerstvo obrany SR cez zložky Vojenskej polície a v spolupráci so Štátnou ochranou prírody zefektívňujú boj proti environmentálnej kriminalite posilnením medzirezortnej spolupráce. Vojenská polícia prispieva k odhaľovaniu environmentálnej protiprávnej činnosti v rezorte Ministerstva obrany SR, čo má za následok zabezpečovanie zdravého a bezpečného životného prostredia. Ide o zefektívnenie ochrany prírodného bohatstva, lesov, vôd. Takto dochádza k monitorovaniu životného prostredia nielen v civilných objektoch, ale i na území vojenských obvodov a objektov.
Odsek 2 upravuje podmienku na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorou je vyhlásená výzva. Výzvu na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zverejňuje fond na svojom webovom sídle.
Odsek 3 upravuje formu, spôsob podania žiadosti a náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie. Žiadosť sa musí podať v písomnej forme a v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor žiadostí pre lepšiu orientáciu žiadateľa fond zverejní na svojom webovom sídle. Napriek skutočnosti, že fond zverejní vzor žiadostí, ods. 3 obsahuje okruh povinných náležitostí žiadosti, ktorými sú:
-
názov a sídlo žiadateľa,
-
identifikačné číslo žiadateľa,
-
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
-
výška požadovanej dotácie,
-
účel, na ktorý sa dotácia žiada.
O poskytnutí dotácie rozhoduje priamo minister životného prostredia na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí dotácie. Po rozhodnutí ministra životného prostredia fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie.
Odsek 5 ustanovuje spôsob a výšku poskytnutia uvedenej dotácie. Dotáciu, o ktorej rozhoduje minister životného prostredia, možno poskytnúť najviac do výšky 100 % priamych nákladov, ktoré boli vynaložené na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Za priame náklady sa považujú náklady na vybavenie, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie plnenia úloh Policajného zboru, Vojenskej polície a SIŽP na úseku predchádzania, odhaľovania a dokumentovania environmentálnej trestnej činnosti a na zefektívnenie výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Právny nárok predstavuje zákonnú možnosť uplatniť svoje subjektívne právo na príslušnom orgáne alebo na súde.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.