Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS je vo vyčkávajúcom režime a počíta so stabilizáciou podielovej dane v druhom polroku

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska je momentálne vo vyčkávajúcom režime a počíta so zastavením prepadu dane z príjmov fyzických osôb a stabilizovanie príjmu z podielovej dane na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcimi rokmi.

Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že aj napriek prijatému opatreniu vo forme jednorazového vyplatenia dane z príjmov právnických osôb (DPPO) v mesiaci máj, je pre samosprávy ťažké zvládať každodennú situáciu. A to aj v dôsledku toho, že prvý krát v histórii fiškálnej decentralizácie došlo k situácii, že výnos DPFO v máji 2024 skončil s deficitom cca 25 mil. eur. 

Vzniknutú situáciu sanovalo poukázanie zostávajúcej časti výnosu DPPO pre rok 2024 v objeme necelých 158 mil. eur, a to vďaka iniciatíve a úsiliu ZMOS. Táto zostávajúca časť DPPO čiastočne sanovala katastrofálnu situáciu v mesiaci máj. Keby neprišlo k tomuto kroku, mestá a obce by nemali možnosť hradiť svoje mandátorné výdavky na školstvo, sociálnu starostlivosť, verejnú doprava, údržbu infraštruktúry, verejné osvetlenie, verejnú zeleň, atď. Obce a mestá sú základnými piliermi nášho spoločenského života a ich stabilné financovanie je nevyhnutné pre udržanie a rozvoj týchto služieb.

Negatívny vývoj výnosu DPFO pokračuje aj v júni 2024, kedy jeho výška je v porovnaní s júnom 2023 nižšia cca o 9 mil. eur. Prevod výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov  miest a obcí dosiahne v mesiaci jún 2024 výšku cca 134 126 tis. eur, čo bude o 9 038 tis. eur menej,  ako bolo poukázané mestám a obciam v júni 2023 (143 164 tis. eur). Z celoročného rozpočtu miest a obcí na rok 2024 (2 728 629 tis. eur) predstavuje júnový výnos dane z príjmov fyzických osôb  cca 4,92 %. 

V polročnom pohľade dosiahol prevod výnosu DPFO, vrátane DPPO, na účty miest a obcí za prvý polrok 2024 sumu 1 341 195 tis. eur (plnenie k rozpočtu na 49,2%), zatiaľ čo v prvom polroku 2023 činil výnos DPFO, vrátane DPPO, sumu 1 417 504 tis. eur (plnenie k rozpočtu na 52,3%). Prepad výnosu DPFO v prvom polroku 2024 v porovnaní s prvým polrokom 2023 predstavuje viac ako 76 mil. eur.

Pre mestá a obce je životne dôležité, aby sa príjem z podielovej dane DPFO už stabilizoval tak, ako bolo avizované z rezortu financií, že druhý polrok bude stabilný a od júla do konca roka sa očakáva výnos DPFO viac ako 200 mil. eur. Počnúc týmto mesiacom sa predpokladá, že prepad výnosu DPFO sa zastaví a bude dosahovať hodnoty porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi. 

Inak, samosprávy budú nútené prijímať nepopulárne opatrenia, ako je zvyšovanie miestnych daní a poplatkov, znižovanie počtu zamestnancov, či obmedzovanie investícií do infraštruktúry. Tieto kroky však budú mať negatívne dopady na miestnu ekonomiku a životnú úroveň našich občanov. 

Považujeme za dôležité, aby sme v nadchádzajúcich mesiacoch našli riešenia aspoň na čiastočné dofinancovanie obrovského výpadku príjmov spôsobeného minulými vládami.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.