Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vláda SR dala zelenú návrhu legislatívneho zámeru zákona o podpore prioritných okresov

Kategória: Aktuality

Vláda SR schválila legislatívny zámer zákona o podpore prioritných okresov a uložila ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o podpore prioritných okresov do 31.decembra 2024.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády SR dňa 19.6.2024 návrh legislatívneho zámeru zákona o podpore prioritných okresov v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024.

Návrh legislatívneho zámeru predpokladá zmenu v posudzovaní stavu regiónu na úrovni okresu, a to na základe rozšírenia oblastí dôležitých pre hodnotenie regionálnych rozdielov. Kombinovanie a analýza indikátorov vo viacerých oblastiach umožní zachytiť silné a slabé stránky jednotlivých regiónov, a následne hodnotiť celkové postavenie regiónu oproti ostatným regiónom na základe jedného kompozitného ukazovateľa – ukazovateľa regionálneho rozvoja.

Na základe sledovania indikátorov vo viacerých oblastiach vyjadreného v ukazovateli regionálneho rozvoja sa umožní definovať prioritné okresy, v ktorých bude možné uskutočňovať kvalifikovanejšie rozhodnutia pri tvorbe verejných politík a priorizáciu podpory regiónov na úrovni okresov.

Návrh legislatívneho zámeru bol v dňoch od 18. apríla 2024 do 10. mája 2024 predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na ďalšie prerokovanie sa predkladá bez rozporov. Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky prerokovala návrh legislatívneho zámeru dňa 20. mája 2024 a odporúča schváliť materiál v predloženom znení.

Dňa 4. júna 2024 Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky uplatnila k návrhu legislatívneho zámeru zákona pripomienky a odporúčania a odporučila vláde Slovenskej republiky návrh legislatívneho zámeru zákona v novom znení schváliť.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na základe schváleného návrhu legislatívneho zámeru následne pripraví návrh zákona o podpore prioritných okresov.

Návrh legislatívneho zámeru zákona o podpore prioritných okresov – nové znenie.

Zdroj: Úrad vlády SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.