Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Prvé výsledky sčítania, obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Štatistický úrad SR v súlade s harmonogramom zverejnenia výsledkov prezentuje prvé základné výsledky Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) už v roku sčítania.

SODB 2021 bolo prvýkrát v histórii plne elektronické a integrované – spájalo údaje od obyvateľov s administratívnymi zdrojmi. Aj vďaka novému konceptu sčítania prinášame údaje, ktoré sú kvalitnejšie a presnejšie. V porovnaní s tradičným sčítaním sa pri jednotlivých otázkach dosiahla vyššiu mieru odpovedí a to aj priamo od obyvateľov.

V SR žije 5 449 270 obyvateľov

V Slovenskej republike žije na základe SODB 2021 5 449 270 obyvateľov. O niečo viac obyvateľov žije v mestách (53,2 %) ako na vidieku (46,8 %). Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (od 0 do 14 rokov) tvorí 16 %, v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) 67 % a podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) predstavuje 17 %. Z celkového počtu obyvateľov je 49 % mužov a 51 % žien.

Až 98,9 % obyvateľov s trvalým pobytom má slovenskú štátnu príslušnosť. Najviac osôb s inou štátnou príslušnosťou trvalo býva v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.

Jedným z pozitívnych trendov, ktoré ukázali výsledky SODB 2021, je, že vzrástol podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov (18,4 %). Naďalej však najviac obyvateľov má dosiahnuté úplne stredné vzdelanie s maturitou.

Výrazne najvyšší podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (31,7 %) žije v Bratislavskom kraji. Zároveň má Bratislavský kraj najnižší podiel obyvateľov so základným vzdelaním (11,6 %). Veľmi vyvážený podiel v rámci všetkých krajov SR majú obyvatelia s úplným stredným vzdelaním s maturitou.

Čo sa týka rodinného stavu, výsledky SODB 2021 sú porovnateľné s predchádzajúcimi sčítaniami.

Bolo sčítaných 1 234 592 domov a iných obydlí

Celkovo bolo sčítaných 1 234 592 domov. Takmer 30 % domov bolo postavených v období medzi rokmi 1961 až 1980, pričom krajom, ktorý mal najviac domov/obydlí vystavaných v tomto období, bol Nitriansky kraj. V posledných desiatich rokoch bolo postavených 9,9 % domov, z toho najviac v Bratislavskom kraji.

Obdobie s najvyšším počtom rekonštrukcií domov (výmena okien a/alebo rekonštrukcia strechy a/alebo obvodového plášťa a/alebo prístavba/nadstavba) boli roky 2010 – 2015, keď bolo zrekonštruovaných 23,2 % domov. Stále však máme na Slovensku takmer 39 % domov, ktoré neboli rekonštruované vôbec. Najčastejšia bola obnova okien (54,4 %), nasledovala obnova obvodového plášťa (zateplenie), realizovaná pri 32,2 % domov a obnova strechy (30,9 % domov).

Zlepšila sa vybavenosť bytov

Na Slovensku prevažujú byty v rodinných domoch, je ich až 49,2 %, a v bytových domoch (45,9 %). Najväčší podiel bytov je v Bratislavskom kraji, 16,1 % všetkých bytov. Krajom s najnižším podielom bytov je Trnavský kraj s 10,8 % bytov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) sa začalo svojou prvou fázou už 1. 6. 2020 sčítaním domov a bytov. Trvalo 8 a pol mesiaca a plynule naň nadviazalo elektronické online samosčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Do asistovaného sčítania zasiahla pandémia COVID-19 a konalo sa v posunutom termíne od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021. Po zbere údajov od obyvateľov pokračovalo SODB 2021 spracovaním údajov vrátane prácou s administratívnymi zdrojmi.

Všetky výsledky nájdete postupne  TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.