Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Obce môžu žiadať o príspevok za vykonávanie triedeného zberu kuchynského odpadu z domácností

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Environmentálny fond zverejnil informácie, ako môžu obce požiadať o uvedený príspevok.

Príspevok získa obec, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

  • zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,
  • zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,
  • nebola jej v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu [§ 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov],
  • doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

Termín na doručenie žiadosti: do 30. júna 2024 (rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti na Environmentálny fond).

Spôsob doručenia žiadosti: 

  • doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe osobne na adresu: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava;
  • doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe do poštového priečinku na adresu: Environmentálny fond, P. O. Box 14, 827 14 Bratislava 212;
  • doručenie žiadosti spolu s povinnými prílohami do elektronickej schránky Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Podrobné informácie vrátane dokumentov na stiahnutie nájdete na stránke Environmentálneho fondu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.