Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nový nástroj na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a ľudí so zdravotným postihnutím

Kategória: Aktuality

 Od 18. júna 2024 je možné podávať na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť o príspevok, ktorého cieľom je podporiť vybrané skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie pri získavaní odborných zručností a praktických pracovných skúseností.

Príspevok sa poskytuje v rámci jednej z podaktivít národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť zameranej na podporu práce na skúšku. Nový príspevok je určený nezamestnaným, ktorí sú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny evidovaní najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ako uchádzači o zamestnanie, a uchádzačom o zamestnanie so zdravotným postihnutím.

Hlavnou podmienkou je, aby vykonávali prácu na skúšku u zamestnávateľa. O príspevok žiadajú zamestnávatelia na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V predloženej žiadosti uvádzajú mená uchádzačov o zamestnanie, ktorých si vybrali do práce na skúšku. V prípade, ak zamestnávateľ nemá vybraných konkrétnych pracovníkov, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mu ponúkne uchádzačov z evidencie.

Po uzavretí dohody a splnení všetkých podmienok je zamestnávateľovi po dobu troch mesiacov vyplácaný príspevok vo výške 15% z celkovej ceny práce, pre rok 2024 maximálne 282,54 eura mesačne, a uchádzačovi o zamestnanie príspevok vo výške životného minima, tiež po dobu troch mesiacov. V priebehu práce na skúšku zostávajú pracujúci naďalej evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie.

V apríli evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 68 511 uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli v evidencii viac ako 12 mesiacov a 5 102 uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím.

Viac informácií sa záujemcovia dozvedia na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.  Projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.