Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Hodnotenie plnenia limitu verejných výdavkov za rok 2023

Kategória: Aktuality

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejňuje hodnotenie plnenia limitu verejných výdavkov za rok 2023.

Postupuje tak v zmysle súčasného znenia § 30aa ods. 17 a 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej len „zákon“), ktorý Rade určuje vypracovať a zverejniť hodnotenie plnenia limitu každoročne do 15. júna na základe metodiky dohodnutej s Ministerstvom financií Slovenskej republiky dňa 22. decembra 2022

Vzhľadom na to, že pre rok 2023 bola v platnosti všeobecná úniková doložka v zmysle § 30aa ods. 22 zákona, vláda nebola povinná zosúladiť rozpočet verejnej správy s limitom verejných výdavkov za predpokladu, že to neohrozí fiškálnu udržateľnosť. Hodnotenie tak slúži predovšetkým ako informácia o vplyve výdavkov spadajúcich pod limit na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

V zmysle súčasného znenia § 30aa ods. 19 zákona však platí, že ak Rada vyhodnotí, že limit verejných výdavkov za rok 2023 nebol splnený, vláda do 30 dní od zverejnenia hodnotenia radou zasiela národnej rade písomné zdôvodnenie nesplnenia limitu výdavkov za predchádzajúci rozpočtový rok.

Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.