Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Bezodplatný prevod pozemkov štátu na samosprávu sa upraví

Kategória: Aktuality

Bezodplatný prevod pozemkov štátu v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) na obce a vyššie územné celky sa upraví. 

Vyplýva to z návrhu novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý schválila vláda. Kabinet zároveň navrhuje, aby novelu parlament prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Cieľom návrhu zákona je upraviť bezodplatný prevod majetku štátu - pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu na obce a vyššie územné celky po vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu, pod ktorou sú predmetné pozemky umiestnené.

Návrh zákona podľa MPRV reflektuje na dlhoročné problémy samosprávy, pričom samosprávu je potrebné vnímať ako živý organizmus s potrebou ho stále meniť, rozvíjať a modernizovať.

Samospráva aktuálne podľa agroministerstva nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami. Obce a vyššie územné celky v rámci realizovania svojej modernizácie majú možnosť čerpať finančné prostriedky z európskych fondov, ktorú však sťažuje situácia okolo nevysporiadaných pozemkov. „Na základe uvedeného sa navrhuje, aby štátne pozemky v správe SPF boli bezodplatne prevedené do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov za podmienok stanovených týmto návrhom zákona," doplnilo MPRV.

„Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z potreby získať finančné prostriedky z európskych fondov a rozvíjať a skvalitniť potreby príslušného regiónu. Táto urgentná potreba vyplýva aj z dlhodobých a strategických priorít Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska, ktoré indikovali vo svojich podnetoch a stanoviskách," zdôvodnil potrebu rokovať o zákone v skrátenom legislatívnom konaní agrorezort.

Slovenský pozemkový fond (SPF) už bude mať jasné pravidlá na bezodplatný prevod pozemkov pre samosprávy. Uviedol to v stredu v Rimavskej Sobote minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč po výjazdovom rokovaní vlády, ktorá schválila návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

„Doteraz v zákone bolo napísané, že SPF 'môže' previesť pozemky. Teraz to bude povinnosťou fondu, teda že 'prevedie' pozemky pod jestvujúcimi stavbami, ktoré sú vo verejnom záujme. Fond takisto prevedie (na samosprávy) pozemky aj pod budúcimi stavbami, ktoré sú vo verejnom záujme," priblížil agrominister.

Na základe novelizácie zákona sa podľa jeho slov samosprávy konečne dočkajú toho, že budú mať jednoduchý, bezodplatný prístup k pozemkom štátu cez SPF. „Fond na základe zákona rýchlo prevedie na samosprávy pozemky. Pre obce, mestá, vyššie územné celky je to konečne pomoc, najmä pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ako aj pri iných investíciách, ktoré samosprávy realizujú," dodal Richard Takáč.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.